Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 92

78
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 34b-1] ãra
377
úovagitdiler deyÿ cevÀb etdiler meger bunlar úÿşadÀsna gider elli èaded èanúÀ tüccÀrlar imiş úrú èaded óarÀmîler bunlar gözedüp
378
bu ÀlmÀn boàÀznda
baãmşlar òudÀ bunlara frãat verüp
379
biz daòi imdÀd
380
yetişüp óamd-i òudÀ óayli yüz Àúlà oldu Àn gördük dÀàlara giden òidmetkÀr yarÀrlar dÀàdan yedisin daòi Àtyla
donuyla giriftÀr- bend-i hicrÀn idüp üç kelle ve bir şehîd olmuş yigitleri ile geldiler bunlarñ kimi şÀd [u] òÀndÀn ve kimi zÀr [u] giryÀn oldular kim kimi vÀy birÀderim der kimi
vÀy efendim der zîrÀ bu èarøagÀhda hîn-i
381
maèrekede on bir èaded Àdemleri şehd-i şehÀdet şerbetiyle mest-i uòrevî olmaàn bÿ tüccÀrlarñ baèølar müte’ellimü’l-óÀl ve
müşevveşü’l-aóvÀl
382
olmuşlard hele bunlara niçe yüzden tesellî-i òÀùr virerek buna çÀre hemÀn bu ÀlmÀn bî-amÀndan óareket idelim deyÿp cümle şühedÀlarn ve bizim ile
ceng ederken tüccÀrdan şehîd olÀn dörd èaded Àdemler ile cümle on alt şühedÀlarn èale’t-tertîb bir çemenzÀr püşte üzre
383
cümlesin defn eyleyüp rÿólariyçün birer fÀtióa tilÀvet
etdik el-óÀãl èazîm ceng etmişler óaúúÀ ki bahÀdr ve şecîè Àdemler imiş baèdehu cümle giriftÀr eyledigimiz yigirmi sekiz èaded óarÀmîleri meydÀn- muóabbete
384
getirüp
bunlardan su‘Àl etdigimizde vallÀhi vallÀhi ôulümden úurÀlarmzda oùÿrmaàa iútidÀrlarmz úÀlmayÿp dÀà- derÿnumuzdan vÀrÀlm úurmÀn- ÀlmÀnda doyÿm olalm deyÿ gelüp
ceng idüp işte kendimiz bÿ gÿne doyÿm olduú emir óudÀnñdr úoç yigit úurbÀn içün doàÀr sere yazlÀn bozulmÀz elbetde olacÀú olsa gerekdir deyÿ cevÀb etdiklerinde
cümlemiz bir yire gelüp meşveret etdik her biri birer gÿne pÀ derhevÀ ùamaè- òÀm kelimÀtlar
385
etdiler óaúîr
386
eytdim eger bÿ óarÀmîleri úayd [u] bend ile óÀkime götürürsek
her biri kemerimde bÿ úadar cevÀhirim ve bÿ úadar Àlat- silÀóm ve küheylÀn Àtlarm vÀr idi derler ve bize işkence idÿp dÀàlarda medfÿn mÀllarmz söyledüp çúÀrdup Àld
derler hemÀn óaccü’l-ekber savÀb ister misiz hemÀn Àye[t]
feúuùèa dÀbirü’l-úavmi’l-leõîne ôalemÿ el-óamdulillÀhi rabbü’l-èÀlemîn
387
377
“ardlar ãra” Hac Beşir Ağa’da, “èaúeplerince” şeklinde verilmiştir.
378
Hac Beşir Ağa’da ek olarak “bunlar” ibaresine yer verilmiştir.
379
Hac Beşir Ağa, “iósÀn eyleyüp.”
380
“daòi imdÀd” yerine Hac Beşir Ağa’da “de imdÀda” şeklinde kullanlmştr.
381
“èarøagÀhda hîn-i maèrekede” yerine Hac Beşir Ağa’da “mahall-i maèrekede” şeklinde kullanlmştr.
382
Hac Beşir Ağa, “müşevveş bÀl.”
383
Hac Beşir Ağa, “bir püşte-i çemenzÀr üzre.”
384
Hac Beşir Ağa, “siyÀsete.”
385
Hac Beşir Ağa, “kelimÀt.”
386
Hac Beşir Ağa, “faúir.”
387
Kur’ân
,
En‘âm, 45; “Böylece hakszlk yapan milletin arkas kesildi. Âlemlerin Rabbi Allâh'a hamdolsun.”
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...180
Powered by FlippingBook