Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 90

76
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 34a-2] yigirmi Àtl tüfeng-endÀz yeñiçeri refîúlerimiz ile gerüden Àt boynuna düşüp óamd-i òudÀ dinç Àtlarmz ile segirdüp almÀn boàazndan ùaşra bir seyrek Àrmÿdlu
ãahrÀda bunlara çÀtdú meger Àtlar bî-mecÀl úÀlmş hemÀn bizi görünce Àtlarndan enüp
360
cenge Àheng idüp
361
bunlara bir uàÿrdan
362
göz Àçdrmayÿp Àt úoyÿp Àn Ànda Àn
bunda diyerek bir óayli cengidüp Àrdlarn ve öñlerin çevirüp bunlara
363
úurşÿm urÿp òròrî ceng iderken bir àulÀmm mecrÿó olÿp ve bir Àtm şehîd olÿp
364
Ànlardan dördün úatl
idüp
365
altsn diri úayd [u] bend idüp Àt ve yarÀúlarn cümle òaúîr Àlÿp òuddÀmlarma
366
verdim mÀèÀdÀs çÀml dÀàlara
367
bÿdur deyÿ cÀn Àtdlar Àn gördük gerüden úrú Àtl
bÀzergÀnlarñ dinç Àtllar gelüp bize imdÀda yetişdiler hemÀn tüccÀrñ biri dÀlúlç olup úayd [u] bend etdiğimiz óarÀmînin birine bir şemşîr-i Àteş-tÀb nice urduysa óerîfiñ
kellesi àaltÀn olÿp bÀzergÀn
368
benim úarndaşm bÿ kÀfir öldürdi
369
óamd-i òudÀ ben daòi bÿ kÀfiri kesüp
370
intiúÀm aldm didi ve tüccÀrñ daòi gerüde olÀnlar gelüp bize óamd-i
òudÀ şÿ melèÿnlar ele getirmişsiz deyÿ óaúîriñ ve refîúlerimiziñ ellerin bÿs iderlerdi ya bÿ óarÀmîleriñ mÀ-bÀúîsi
371
nice oldu didiler biz daòi işte dÀàlara firÀr ediyorlar didik
deróÀl cümlemiz piyÀde ve Àtl dÀàlara girüp elimizden firÀr iden cümle
372
óarÀmîleri ele getirüp ceng iderken óikmet-i òudÀ yine ol bÀzergÀnlardan üç yigit şehîd olÿp bizden iki
yigit sehel mecrÿó olÿp benim gulÀmmñ biri kendüyi Àtyla bir aàÀca ÿrÿp sehel zaòmdÀr olÿp şehîdleri Àtlar üzre bÀàlayÿp ve on iki óarÀmîyi bÀàlayÿp Àtlarn ve silÀólarn
alÿp cümle tüccÀrlar ile baèdel-fetó úarndÀş olÿp yine ÀlmÀn boàÀzna revÀne olÿp Ànlar bize siz òørsz biz Ànlara siz òør ilyÀssz deyÿ sürÿr [u] şÀdumÀnlar iderek ÀlmÀn
boàÀz içre bizim ve Ànlarñ aàrlúlar yanna geldik meger bÿ maóalde kÀmil üç sÀèat ceng idüp yedi óarÀmî kesmişler ve kendülerden ùoúÿz Àdem daòi şehîd olmuşlar ve yedi
Àtlar düşmüş bÿ dere içre leş ve kelle-paça
373
ve ÀlÀt- silÀó òÿnÀb ile lÀlezÀr bir meydÀn- maèreke olmuş on seyisòÀneleri vÀr imiş cümle àarÀrlar
374
tÀrumÀr ve pÀymÀl-i
remmÀl olÿp yaùr
375
bire filÀn oàlÀn úandedir o şehîd oldu işte derede
376
úÀn içre yaùr didiler ya bire fülÀn fülÀn nice oldu Ànlar firÀr iden óarÀmîleriñ ardlar
360
Hac Beşir Ağa’da “bizim ile” ibaresi eklenmiştir.
361
Hac Beşir Ağa, “itdüler.”
362
“bunlara bir uàÿrdan” ibaresi Hac Beşir Ağa’da sadece “bunlar” şeklinde yer almştr.
363
“bunlara” kelimesi Hac Beşir Ağa’da yoktur.
364
Hac Beşir Ağa’da, “old.”
365
Hac Beşir Ağa’da, “dörd Àdem úatl olunup.”
366
Hac Beşir Ağa’da “
Àtlarn cümle faúîr Àlÿp òuddÀmma.”
367
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “dÀàlar.”
368
“bÀzergÀn” Hac Beşir Ağa’da yer almamştr.
369
Hac Beşir Ağa, “öldi.”
370
Hac Beşir Ağa, “úatl.”
371
Hac Beşir Ağa, “bÀúîsi.”
372
“cümle” ibaresi Hac Beşir Ağa’da yoktur.
373
“kelle-paça” ibaresine Hac Beşir Ağa’da yer verilmemiştir.
374
Hac Beşir Ağa, “eşyalar.”
375
Hac Beşir Ağa’da “tÀrumÀr u pÀymÀl olmÿş ùaùr”
376
Hac Beşir Ağa’da “derede” ibaresi yoktur.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...180
Powered by FlippingBook