Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 9

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
VII
ÖNSÖZ
vliya Çelebi’nin muazzam eseri “Seyahatnâme” önemli bir tarihî kaynak olmasnn yannda, Türk kültürünün somut ve somut olmayan kültürel
miras hakknda bilgi veren en değerli kaynaklardan biridir. Evliya Çelebi, “Seyahatnâmesi”nde pek çok kültür merkezine yer vermiştir. Bunlardan
biri de İzmir ili ve çevresidir. Evliya Çelebi, İzmir ziyareti srasnda; mekânlar, tarihî, coğrafî özellikler, iklim ve bitki örtüsünden bahsetmenin ya-
nnda gezdiği yerlerde yaşayan insanlarn gelenek ve göreneklerinden giysilerine; yaşadklar iç mekanlarn özelliklerinden yemeklerine kadar somut ve so-
mut olmayan kültürel miras hakknda bilgi vermiştir.
Seyahatnâme’nin, somut ve somut olmayan kültürel miras içeren yaps, farkl alanlardan uzmanlar tarafndan, disiplinler aras bir ekip çalşmasyla ince-
lemeyi gerektirmiştir. Bu bakş açsyla yürütülen “Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi” adl proje, Evliya Çelebi’nin dünyasna
İzmir penceresinden bakmak ve Seyahatnâme’nin İzmir ksmnda yer alan unsurlar disiplinler aras bir yaklaşmla incelemek amacyla bir araya gelmiş;
Halk Bilimi, Tarih, Coğrafya, Dil Bilimi, Sanat Tarihi ve İletişim alanlarndan araştrmaclarn ortak çalşmasdr.
Bir üniversitede farkl alanlarda elde edilen deneyim ve bilgi birikiminin paylaşlmas son derece önemlidir. Bu anlayşla gerçekleştirdiğimiz “Kent ve
Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Projesi”nin öncelikli amac, Evliya Çelebi’nin eseri ve onun anlattğ “Şehr-i İzmir”i yeni bir bakş
açsyla tantmaktr. Projenin bir diğer amac ise, İzmir ve çevresinin Seyahatnâme’de yer alan doğal kültür varlklar ve kent imgelerinin tespit edilmesi ve
bunlarn kentin markalaşmasn desteklemek için kullanlmasn sağlamaktr.
Projede; Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin orijinal metinlerine ulaşlmş, Seyahatnâme’nin İzmir ksm “Pertev Paşa Nüshas” esas alnmak suretiyle diğer
nüshalarla karşlaştrlarak okunmuş, günümüz okuyucusunun metni rahatlkla anlayabilmesi için açklamalarla Osmanl Türkçesinden Türkiye Türkçesine
de aktarlmştr. Konuyla ilgili kaynak tarama çalşmasnn ardndan, Seyahatnâme metni incelenmiş ve Evliya Çelebi’nin İzmir güzergâhnda bulunan şehir
merkezi ve onbir ilçede alan araştrmas yaplmştr. Alan araştrmasnda elde edilen sözlü ve görsel kültür unsurlar elektronik ortama aktarlarak bir arşiv
oluşturulmuştur. Alan araştrmasnda; belediyeler, sivil toplum kuruluşlar ve çeşitli turizm şirketleriyle temasa geçilerek, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nden
hareketle, İzmir’in kültürel değerlerinin markalaşmas ve kentin çeşitli değerleriyle turistik cazibe haline getirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’de anlattğ İzmir ve çevresiyle ilgili ksmla ilgili olarak üç ciltlik bir çalşma hazrlanmş; çalşmann I. cildinde; trans-
kripsiyonlu, sadeleştirilmiş ve orijinal metne yer verilerek okuyucunun hem Evliya Çelebi üslubunun tadna varmas hem de metni kolayca anlamas sağlan-
maya çalşlmştr.
Çalşmann II. cildinde ise; alan araştrmalar srasnda araştrma ekibi tarafndan çekilen fotoğraflardan oluşan bir albüm yer almaktadr. Bu albüm, Evli-
ya Çelebi’nin Seyahatnâme’de anlattğ İzmir ve çevresinin görsel kayd ve onun “yol hikayeleri”nin sözel bir anlatmndan oluşmaktadr.
E
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...180
Powered by FlippingBook