Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 87

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
73
[P 33b-2] CUMAÂBAD KASABASI’NIN ÖZELLİKLERİ:
Sğla sancağnda yüz elli akçe kaza olup, nahiyesi yetmiş köyden ibarettir. İzmir mollasna “arpalk” olarak verilmiştir. Yönetimi vergiden muaf tutukmuş ve arndrlmş Tire
şehrinde II. Selim Han’n dârü’l-kurrâs evkafdr
336
ki yüz atl ile mütevellisi hükümet eder, hâkimliktir. Kethüdayeri yoktur, fakat Yeniçeri serdar vardr. Cuma Şehri, ovann
orta yerinde güneyden kuzeye doğru uzunlamasna kurulmuş olan şirin bir kasabadr. Ne var ki şu anda harap olmak üzeredir. Toplam sekiz mahalle ve dört yüz kiremit ile
örtülü evlerdir. Ve toplam (---) mihrapdr. Yüksek kubbeleri tamamyla kurşunla kapl olan beş cami kârgir yaplardr. Serdar Hasan Ağa’nn evi yaknnda bulunan kurşun
örtülü mescidin kapsnn üzerinde tarihi şu şekilde yazlmştr:
“SÀóibü’l-óayrÀt Óamza Beg bin meróÿm ÚÀsm Paşa binÀ eyledi bÿ mescid-i şerîfi - sene
950.”
337
Yine kârgir ve kurşunlu olan Orta Câmii’nin kaps üzerinde yazl olan tarih:
“Úlÿp bÿ mevziè-i zîbÀy ióyÀ
Bilüp bi-úÀdr èlme’l-yaúîn
338
èAcem der remz ile tÀrîòini
Hüve nièmü’l-mescid lü’l-müttaúîn
-
sene
969.
339
Şehrin güney ucunda yer alan Hac Velî Câmii de kargir kubbe ve kurşunlu kârgir minareli câmiidir. Kapsnn üzerinde bulunan tarih:
“Beniye hÀõe’l-mescide’ş-şerîf sÀóibü’l-óayrÀt ve’l-óasenÀt el-óac Velî àaferallÀhü lehü ve livâlideyye ve li-cemîèü’l-müslimîn - sene
973
.”
340
Şehrin kuzey taraf ucunda Hac Kasm Paşa Câmii de kârgir kubbe ve kurşunludur. Güney kaps üzerindeki tarih:
“Hem didim tÀrîòini firdevs-i ÀlÀ cennete - sene
911
.”
341
Bu câmilerin iç avlular yeşil zümrüt gibi mükemmel servilerle bezenmiştir. Bunlar, benzerlerine ancak İstanbul’da rastlanabilen gayet güzel endaml servilerdir. Bir ha-
mam, bir han, yedi adet dükkân ve iki sbyan mektebi var. Bunlardan başka bina yoktur. Orada Yusuf Ağa ve Hasan Beşe ile vedalaşp, aldğmz yoldaşlarla doğu istikame-
tinde çaml yollardan mamur köyler geçip, sekiz saatte
KIZILHİSAR ŞEHRİNİN ÖZELLİKLERİ:
Sğla sancağnda yüz elli akçelik kazadr. Nâhiyesi bakml krk köyden ibarettir. Kethüdayeri yoktur, lâkin serdar vardr. Buras Sğla Paşas’nn voyvodalğdr.
336
Kur’ân okuma ilmini ihtisas derecesinde öğreten mektep.
337
Bu şerefli mescit, hayrat sahibi merhum Kasm Paşa oğlu Hamza bey tarafndan yaptrlmştr. Sene 950(1543-1544).
338
Yldz saray nüshasnda bu ibare “bilüp uúbÀ beúÀdr èlme’l-yaúîn”; Hac Beşir Ağa nüshasnda “bilüp èlme’l-yaúîn uúbÀ beúÀdr” şeklinde verilmiştir.
339
Bu güzel mekân ihya etti, canlandrd. Acem ise sr dili ile tarihini şöyle düşürdü: Hüve ni‘mü’l-mescid lü’l-müttakîn. Sene 969 (1561-1562). [Kitabenin dördüncü msrasnda
ebced hesab ile tarih düşürülmüştür.]
340
Bu şerefli mescit hayr sahibi ve hayr ve iyilikler sahibi olan Hac Veli tarafndan yaptrld. Allah onu ve onun aile büyüklerini ve bütün Müslümanlar bağşlasn. Sene 973
(1565-1566). [Hac Beşir Ağa nüshasnda tarih verilmemiştir.]
341
Tarihini şöyle dedim: Firdevs-i âlâ cennete. Sene 911 (1505-1506). “Firdevs-i âlâ cennete” denilerek tarihi ebced hesab ile düşürülmüştür.
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...180
Powered by FlippingBook