Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 86

72
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 33b-2] evãÀf- úaãaba-i cumèa-ÀbÀd ãàla sancÀà òÀkinde yüz elli aúçe úaøÀ ve nÀhiyesi yetmiş úurÀdr ve izmir mollÀsna ber-vech-i Àrpalú ãadaúa olunmuşdur óükÿmeti
maútÿèu’l-úalem ve mefrÿzü’l-úadem tire şehrinde selîm òÀn- åÀnîniñ dÀrü’l-úurrÀs evúÀfdr kim yüz Àtl ile mütevellîsi óükÿmÀt ider hÀkimlikdir ketòudÀyeri yoúdur ÀmmÀ
yeñiçeri serdÀr vÀrdr ve şehri cumèa ãaórÀsnñ tÀ vasaùnda úbleden şimÀle ùÿlÀnîce vÀúiè olmÿş
322
bir şîrîn úaãaba-i raènÀdr ÀmmÀ óÀlÀ óarÀba yüz ùÿtmuşdur cümle sekiz
maóalle ve dörd yüz kiremit ile mestÿr evlerdir ve cümle (---) miórÀbdr ve beş èaded cÀmièleri kÀrgîr úubbe-i èÀlîleri serÀpÀ úurşÿm örtülü cÀmièlerdir ve serdÀr óasan ÀàÀnñ
òÀnesi civÀrndaki úurşÿm örtülü mescidin úapÿs üzre tÀrîòi bÿ gÿne kitÀbet olunmÿşdur
sÀóibü’l-óayrÀt óamza beg bin meróÿm úÀsm paşa binÀ eyledi bÿ mescid-i şerîfi
sene 950 ve orta cÀmièiñ úapÿs üzre mektÿb olunÀn tÀrîòdir úlÿp bÿ mevziè-i zîbÀy ióyÀ
323
bilüp bi-úÀdr èlme’l-yaúîn
324
èacem der remz ile tÀrîòini
hüve nièmü’l-mescid
lü’l-müttaúîn
sene 969
325
bÿ daòi kÀrgîr úubbe ve úurşÿmludur
326
ve şehriñ úblesi ùaraf ÿcunda óac velî cÀmièi
327
daòi kÀrgîr úubbe ve úurşÿmlu kÀrgîr minÀreli cÀmièdir
úapÿs üzre tÀrîhi
328
beniye hÀõe’l-mescide’ş-şerîf sÀóibü’l-óayrÀt ve’l-óasenÀt el-óac
329
velî àaferallÀhü lehü ve li-vâlideyye ve li-cemîèü’l-müslimîn sene 973
330
ve bÿ şehriñ
yldz ùaraf ucunda óac úÀsm paşa cÀmièi daòi kÀrgîr úubbe ve úurşÿmludur ve úble úapÿsu üzre tÀrîòi bÿdur hem didim tÀrîòini firdevs-i ÀlÀ cennete - sene 911
331
ve
332
bu
cÀmièleriñ óaremleri içre yeşil zümrüd-miåÀl
333
serÀmed servler ile müzeyyendir àÀyet laùîf mevzÿn servlerdir kim miåilleri meger islÀmbÿlda ola bir óammÀm ve yedi èaded
dükkÀn ve bir òÀn ve iki mekteb-i ãbyÀn vÀr àayri ÀåÀr- binÀ yoúdur Ànda yÿsuf ÀàÀ ve serdÀr óasan beşe ile vedÀlaşÿp ve refîúler alÿp şarú ùarafna çÀml yollar ile maèmÿr
úurÀlar güzer idüp sekiz sÀèatde evãÀf- şehr-i úzlóiãÀr
334
ãàla sancÀà òÀkinde yüz elli aúçe úaøÀdr ve nÀhiyesi úrk pÀre ÀbÀdÀn úurÀdr
335
kedòudÀyeri yoúdur lÀkin serdÀr
vÀrdr ve ãàla paşasnñ voyvÀdalàdr ve úalèas
322
Hac Beşir Ağa, “olmÿşdur.”
323
Hac Beşir Ağa, “binÀ.”
324
Yldz saray nüshasnda bu ibare “bilüp uúbÀ beúÀdr èlme’l-yaúîn”; Hac Beşir Ağa nüshasnda “bilüp èlme’l-yaúîn uúbÀ beúÀdr” şeklinde verilmiştir.
325
Hac Beşir Ağa nüshasnda tarih verilmemiştir.
326
Hac Beşir Ağa, “úurşÿmlu cÀmièidir.”
327
Hac Beşir Ağa’da bu isime yer verilmemiş, boşluk braklmştr.
328
Hac Beşir Ağa’da bu kelime yoktur.
329
Hac Beşir Ağa, “el-óacc.”
330
Hac Beşir Ağa’da tarih verilmemiştir.
331
Hac Beşir Ağa’da tarih verilmemiştir.
332
Hac Beşir Ağa’da “ve” kelimesi yoktur.
333
Yldz ve Hac Beşir Ağa nüshalarnda “zümürrüd-miåÀl” şeklinde geçmektedir.
334
Hac Beşir Ağa’da isime yer verilememiştir.
335
Hac Beşir Ağa, “úaryelerdir.”
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...180
Powered by FlippingBook