Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 85

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
71
[P 33b-1] sakz, meşe ve ceviz ağaçlar ile süslenmiş şehirdir ki, bütün üzüm ağaçlar bu ağaçlar üzerine sarlmş bir çeşit bağ görünümündedir. Her bir ağaçtan krkar ellişer
yük sulu şral üzüm yetişir. Her salkm dörder ve beşer vukiyye
319
ağrlğnda lezzetli üzümü olur. Sğla Sancağ toprağnn bütün bağlar böyledir. Ve bağlar “dönüm hakk”
ad altnda tahsil edilen vergiden muaftrlar. Amma ürünleri çoktur. Ve halknn yetiştirdiği ürünlerden biri de bütün dağlarnda bulunan çamlarda “Balsra“
dedikleri bir
baldr.
320
Bütün çam dallarnda beyaz beyaz ve diş diş olup biter ve bu bal bu çamlarda bir tür kurtçuk peyda olup çamlarn dallarn delik delik delip beslenir. Daha sonra bu
kurtlar çam kabuklar ve fidanlar üzerine sçp beyaz beyaz ballar dallarn üzerine yapşp kalr. Daha sonra halk mevsimi geldiğinde bu çamlara çkp, ballar kutulara toplar.
Ağaçlarda kalan ballar bu bölgenin arlar çamlk dağlara sarp, ballar taşyp ağaç kovuklarndaki yuvalarna götürüp külçe petek bal yaparlar ki dünyann dört bir yannda
“Sğla ve Sivrihisar bal” diye meşhurdur ki, hoş kokusu miski amber gibidir. Ve bu dağlarda arlarn kanatlarnn gürültüsünden dağlar ve bağlar yanklanr. Ve hazr helva gibi
kurt ballarn arlar toplayp kovanlara yirmişer ve otuzar vukiyye gömeç bal olur ve gayet beyaz tülbent gibi süzülmüş bal olup, ileri gelenlere hediye götürürler. Amma ağaç-
larda kurtlarn yaptğ ballar gömeç değildir. Diş diş olmuş kurt baldr ki, macun gibidir. Allahuteala’nn inayetiyle dünyann dört bir yannda bu kurt bal Sivrihisar dağlarna
mahsusdur ki, bu dağlara Karadağlar derler, baştan başa çamlarla kapldr. Güney tarafnda sekiz saat mesafede Cuma Kazas
321
şehrine kadar o dağlarn çamlarndan Allah’n
inayetiyle kurttan bal hasl olan çamlardr. Sivrihisar’n havas ve suyu güzeldir. Halk garip dostudur. Ve bu şehrin bütün evleri birbirinden uzak bahçeli evlerdir. Amma çarş
pazar snrldr. Sadece yirmi dükkan vardr. Amma haftada bir, civar nahiye ve köylerinden binlerce adamn toplandğ büyük bir pazar kurulur. Ve halk gayet varlkldr,
çünkü çok ürünler elde ederler. Bütün kadnlar çuka ferâce giyerler. Delikanl erkekleri Cezayir giysisi giyerler. Ve bu şehirde Halil Ağa ve Serdar Muslu Beşe ve yeni serdar
Veli Beşe ile vedalaşp ve yoldaşlar alp doğu istikametine dört saat ball çamlar ve arlar seyrederek, (---) Köyü; Yüz evli ve camili mamur bir köydür. Orada kahveden önce
Allah vergisi çeşit çeşit kokulu ballar yiyip yine ball çamlar içinde dört saat daha gidip,
319
Okka adl eski ağrlk ölçüsünün diğer ismi olup 400 dirhem = 1,2828. (1.283) kg. dan ibaretti.
320
Çam dallar üzerine bir kurtcuğun salgladğ kudret helvas.
321
Bugünkü Cumaovas/Menderes.
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...180
Powered by FlippingBook