Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 82

68
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 33a-2] der-beyÀn- ùlsm- úaragöl nÀm maóaldir kim bir küçük göldür ve bir yerden ãu gelecek yerleri yoúdur
285
yÀz u úş eyle durur úapúara bir òalîcdir ahÀlî-i vilÀyet bÿ
göl içün muùalsamdr derler àarîb ü èacîb óikÀyetlerin
286
naúl etdiler kenÀrnda niçe yüz maàribî ve hindî
287
ve àayri defîne-küşÀ Àdemler fetó idemeyüp helÀk olÿp sÀóil-i òalîcde
zîr [ü] zeber olÿp yaùrlar óÀlÀ bir Àdem bÿ göle gireyim dise ùarfatü’l-èayn içre kendüyi kenÀrda bulur ve yaún zamÀnda bir dervîş-i daòme-güşÀ bÿ göl kenÀrna gelüp úrk gün
kÀmil erbaèîn çúÀrÿp èilim úuvveti ile gölde bir úatre Àb úÀlmayÿp çÀh- àayyÀdan nişÀn verir bir úaèr- zemîn ôÀhir olÿp bÿ úaèrñ ortÀsnda bir demir úapÿlu gÀr nümÀyÀn olÿp
úapÿ öñünde bî-óisÀb Àltÿn ve gümüş evÀnî eşyÀlar
288
ile mÀl-À-mÀl durur dervîş bÿ mÀl- firÀvÀndan naãîbi úadar Àlÿp èavdet idüp gider baèdehu úurÀ òalú óaber Àlÿp óÀkime
óaber idüp
289
cümle ahÀlî-i vilÀyet bÿ òalîciñ dibindeki daòme úapÿsuna enüp úurbÀnlar kesüp úapu öñündeki dervîşiñ aldà mÀldan mÀl- òazÀyin Àlÿp maàÀra úapÿsunuñ
miftÀó deliginden içeri
290
naôar iderler mÀl- òazÀyin ve cevÀhir ve laèl yÀúÿt ile mÀl-À-mÀl bir kenz-i èaôîm görürler hemÀn küskülerle úapÿyu úalè etmege bÀşlarlar el-èaôÀ-
metü lillÀh ol gÀr- èaôîm içinden àjàrup bir sÿ çúÀr kim kenz-küşÀ òalún kimi àarú- Àb kimi òalÀs olÿp meõkÿr dervîşi defîne buldu deyÿ mÀl- firÀvÀniyle sulùÀn Àómede
götürürler dervîş óuøÿr- şehriyÀrîde bÿ mÀcerÀy naúl idüp yine dervîş ile bir úapÿcubÀş bÿ úaragöle gelüp sÀóilinde mekå idüp yine dervîş ke’l-evvel erbaèîn çúÀrÿp yine
gölüñ ãÿyu àÀyib olÿp àÀrñ úapÿsu beyÀn olÿp dervîş bÀbÀ vazè- yed idince yine úapÿdan bir ãÿ ùulÿè idüp dervîşi ve àayri dilrîşi rîşe rîşe idüp vücÿdlarn kenÀra Àtar úa-
pÿcbÀş gücile òalÀã olÿp úaçÀr böyle bir úaraca gölcegizdir ÀmmÀ úaèrnda olÀn mÀhîler daòi cümle úara úara bir ùurfe eşkÀl balúlardr bÿ gölü temÀşÀ idüp bir sÀèat bÀàlar
içre èubÿr etdik ÀmmÀ bÿ diyÀrñ bÀàlar draòt- müntehÀ úaraaàÀçlar üzre mÀr- ecel gibi ãÀrlmş üzüm aãmÀlardr tilki ve çaúÀl òavfndan bÀàlar zemînde olmayÿp cümle
aàÀçlardadr ÀmmÀ gÿnÀ-gÿn lezîz ve ÀbdÀr şral engÿrü olÿr bÿ bÀàlar èubÿr idüp evãÀf- şehr-i sivrióiãÀr ãàla sancÀànda - sene 32
291
yüz elli Àúçe úaøÀ ve nÀhiyesi úrú pÀre
úurÀdr şehri vÀlide sulùÀn òÀããdr voyvÀdÀs óÀkimdir ketòudÀyeri ve yeñiçeri serdÀr ve aèyÀn vÀrdr sivrióiãÀr derler ÀmmÀ óiãÀrdan bir èalÀmet yoúdur ÀmmÀ bÿ şehrin àar-
bnda gördügümüz meõkÿr bÀàlar içre úalèa-miåÀl úudretden úayÀlar vÀrdr gÿyÀ úalèalardr ol ecilden buña sivrióiãÀr derler ve bÿ şehriñ poyrÀz ùarafnda dörd sÀèat baèîd
merkÿm ÿrla şehridir kim deryÀya úarîb boàÀz yerdir ÿrlanñ orta maóallesidir beri ùarafda daòi bÿ sivrióiãÀr daòi ãàla boàÀzna bir sÀèat yerdir bÿ õikr olÿnÀn ÿrla boàÀzyla
ãàla boàÀz mÀbeyninde tÀ çeşme úalèasna varnca on sekiz sÀèat çeşme bÿrnu olmuş olÿr eşkÀl-i zemîn taãvîr olunduúda bu gÿne yazla ve yüz mîl bÿrun olduàu daòi pergÀr
óesÀbiyle yazlmaya
292
ÀmmÀ bÿ sivrióiãÀr dörd maóalle ve dörd kiremitli ve minÀresi ùÿlal müfîd ü muótaãar cÀmièlerdir maókeme úurbunda müftî efendi cÀmièi ve depecik
cÀmièi ve ÿlÿ cÀmiè ve ùoprÀúlk cÀmièi bunlardan mÀèadÀ zÀviyelerdir ve üç óammÀm vÀr biri úaê óammÀm
293
òudÀ óaúúyçün Àb- óayÀtdan nişÀn verir çÀh- mÀlardr ve bÿ
şehriñ cÀnib-i erbaèas óavÀleli bÀyrlardr şehri bir vasîè çuúÿr yerde vÀúiè olÿp ortÀsnda nehr-i (---) cereyÀn idüp
294
Àvlişe dÀàlarndan cemè olÿp ãàla úalèas úurbunda
295
baór-i rÿma munãabb olÿr bî-nefè nehirdir ve şehir cümle biñ iki yüz kiremitli
296
bÀàsz ve bÀàçeli úaãaba-i maèmÿrdur bÀàsz olmasnñ Àãl cümle baúçeleri içinde olÀn draòt-
münteóÀlara ãÀrlmş engÿrî
297
aàÀçlardr kim bÀàdan ziyÀde maóãÿl verir zîrÀ renc [ü] anÀ
298
çeküp her sene bÀàlar taùhîr idüp çapÀlama úaydndan berîlerdir ve bÿ şehir
òyÀbÀn murgzÀr çnÀr ve úavÀú ve úaraaàÀç
285
Hac Beşir Ağa’da “ve” kullanlmştr.
286
Hac Beşir Ağa, “óikÀyetler.”
287
Hac Beşir Ağa, “hindî ve maàribî.”
288
Hac Beşir Ağa, “şeyler.”
289
Hac Beşir Ağa, “virirler.”
290
Hac Beşir Ağa’da “içeri” ksm yokdur.
291
Sadece Pertev Paşa nüshasnda görülmüştür. Yldz ve Hac Beşir Ağa nüshalarnda belirtilmemiştir.
292
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “yazla.”
293
Pertev Paşa nüshasnda bulunmayan bu satr, Yldz ve Hac Beşir Ağa nüshalarnda bulunmaktadr.
294
Hac Beşir Ağa, “ider.”
295
Yldz, “úurbundan.”
296
Hac Beşir Ağa nüshasnda ek olarak “olmak üzere” ibaresi yer almştr.
297
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “engÿr.”
298
Hac Beşir Ağa, “azim zahmetler.”
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...180
Powered by FlippingBook