Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 81

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
67
[P 32b-2] SIĞACIK KALESİ’NİN ÖZELLİKLERİ:
Şükürler olsun selametle dizdarn evinde misafir olduk. Fakat buraya gelirken, kalenin göründüğü yerde, limana girerken sağ tarafta küçük bir adack vardr. Ondan dikkatle
kaçnmak gerekir. Fazla yaklaşmayp, sol yannda Anadolu tarafn takip ederek limana girmek gerekir. Bu büyük liman, beş yüz parça gemi alabilecek, suyu demir tutar ve
sekiz rüzgârdan korunakl büyük bir sğnaktr. Baz yerleri kumsaldr. Lengeri
279
bat tarafna brakp, halat kale dibine bağlamak gerekir. Ancak, dere içi olduğundan sağanak
yağmur eksik olmaz. Kaçnmak gerekir. Halatlar sağlam sparçna
280
ve gomanalar
281
ile skca bağlamak gerekir. Kalenin Şekli: (---) tarihinde Sultan Süleyman tarafndan
yaptrlmştr. Kaptan Mustafa Paşa’nn komutasnda bulunmaktadr. Körfezin bitiminde dörtgen şeklinde sağlam taş bina olup, çevresi bin altmş admdr. Duvar onar mimar
arşn yüksekliğinde olan kale, oldukça alçak kumsal bir yerde bulunduğundan, dört yannda hendek bulunmamaktadr. Bir karş yeri kazsan su çkar, hendeğe ihtiyac yoktur.
Sağlam duvarlarla çevrili olan yldz ve bat taraflar deniz, diğer yanlar kara ile bağlantldr. Üç kapsndan biri bat yönünde bulunan limana açlr. Bu kapdan iskeleye kadar
deniz büyük kayalarla doldurularak, geniş kaldrmlar inşa edilmiştir. Kara bağlantl güney istikametinde Ayasuluk
282
ve Kuşadas kaps, doğu yönünde ise Sivrihisar
283
kaps
yer almaktadr. Ve deniz taraf köşesinde içkale bulunmaktadr. Dört yüz adm büyüklüğünde küçük bir kaledir. İçinde sadece dizdar evi ve cephane kulesi üzerinde Süleyman
Han Câmii yer almaktadr. İçi peksimet doludur.
284
İçkalede bundan başka bir şey yoktur. Ve doğuya bakan bir demir kaps vardr. Dş kalede kiremitle kapl, kerpiçle inşa
edilmiş, katl ve bahçeli yüz yirmi ev bulunmaktadr.
[P 33a-1] Kumsal yer olmas dolaysyla bu şehir içinde kaldrm yoktur. Bir câmi, iki mescit, bir mektep ve bir küçük hamam vardr. Bunlardan başka han, imaret, medrese ve
çarş-pazardan hiçbir eser yoktur. Dizdar ve seksen nefer bulunmaktadr. Sğack, Kaptan Paşa Eyaleti’nde, Sğla Beği’nin taht olmaldr. Ancak, ada konumunda bulunmas
dolaysyla kalesinde bulunan voyvodas elli kişilik bir kadro ile idare eder. Ve yüz elli akçelik kazâdr. Amma havas ve suyunun uygun olmamas sebebiyle kads Sivrihisar’da
oturur. Şehir dşnda bağ ve bahçe yoktur. Ancak bostanlar çoktur. Sular kuyu suyudur. Halk gemicidir. Ten renkleri sarşndr. Kaleleri gayet şirin bir İslâm binasdr. Bura-
dan aldğmz yoldaşlarla on beş dakika doğuya gittik
279
Gemi demiri.
280
Bir çeşit sağlam halat, palamar.
281
Gemide çapaya bağl uzun, kaln sağlam halat.
282
Bugünkü Selçuk.
283
Bugünkü Seferihisar.
284
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek s ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek.
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...180
Powered by FlippingBook