Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 80

66
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 32b-2] evãÀf- úalèa-i ãàacú
269
óamd-i óudÀ selÀmetle
270
dizdÀrñ óÀnesinde mihmÀn olduú ÀmmÀ bÿ úalèaya gelirken bÿ úalèa göründugü maóalde limÀna girirken ãÀà ùa-
rafda
271
bir küçük Àdack vÀrdr Àndan àÀyet iótirÀz lÀzmdr yaún vÀrmayÿp ãol ùarafda
272
Ànaùolu cÀnibin üzleyerek limÀna girmek gerek èôîm limÀndr beş yüz pÀre gemi Àlr
ãÿlu demir dÿtÀr ve sekiz rÿzgÀrdan emîn aèlÀ yatÀúdr baèø yerleri úÿmsÀldr lengeri baù cÀnibine brÀàÿp úoltuàu úalèa dibine bÀàlaya
273
ÀmmÀ dere içi olmaàile gÀhîce
åaàanÀà eksik degildir iótirÀz lÀzmdr úoltÿúlar muókem ãpÀrçinÀ ve àomanÀlar ile muókem úayd [u] bend etmek gerek eşúÀl-i úalèa
274
sene (---) tÀrîòinde bizzÀt süleymÀn
òÀn binÀsdr be-dest-i
275
úapÿdÀn yalaú
276
musùafÀ paşa bir körfez dereniñ nihÀyetinde şeddÀdî ùÀş binÀ ve şekl-i murabbaè ve dÀ’iren-mÀdÀr cirmi biñ Àltmş Àdmdr ve dîvÀrnñ
úaddi onar mièmÀr Àrşn èÀlî ve cÀnib-i erbaèasnda aãlÀ òandaú yoúdur zîrÀ àÀyet alçÀú kumsÀl yerde vÀúièdir bir úÀrş miúdÀr yeri úazsañ sÿ çúÀr òandaúa muótÀc degildir
ve yldz ve àarb ùarafn deryÀ döger metîn dîvÀrlardr mÀèadÀ ùaraflar úara cÀnibleridir ve üç úapusunuñ biri limÀna àarb cÀnibine açlr bÿ úapÿdan tÀ iskele bÀşna vÀrnca
deryÀ içre èaôîm úayalar ile vÀsiè úaldrm döşelidir ve úbleye nÀôr úara cÀnibinde ÀyÀãulÿú ve úuşadas úapÿsu ve şarúa nÀôr sivrióiãÀr úapÿsu ve leb-i deryÀ ùaraf köşesinde
iç úalèa vÀúiè olmuşdur cirmi dörd yüz adm úalèackdr içinde ancÀú dizdÀr evi ve cebeóÀne úullesi üzre åüleymÀn òÀnñ cÀmièi vÀr içi mÀl-À-mÀl pekãumÀtdr ve iç úalèada
bundan àayri bir şey yoúdur ve şarúa nÀôr bir demir úapÿsu vÀr
277
ÀmmÀ ùaşra úalèada yüz yigirmi neferÀt evleri serÀpÀ kiremitlidir ve cümlesi taótÀnî ve bÀàçeli òÀnelerdir ve
serÀpÀ kerpiç ile binÀ olunmuş evlerdir
[P 33a-1] ve úÿmsÀl yer olmaú ile bÿ şehir içre aãlÀ úaldrm yoúdur ve bir cÀmièi ve iki mescidi ve bir mektebi ve bir küçük óammÀm vÀrdr mÀèadÀ òÀn ve èimÀret ve medrese
ve çÀrşÿ-y bÀzÀrdan aãlÀ ve úaùèÀ nÀm u nişÀn yoúdur ve dizdÀr ve seksen èaded neferÀtlar
278
mevcûddur ve úapÿdÀn pÀşÀ eyÀletinde ãàla beginiñ taòt olsa gerek ammÀ cezîre
yer olmaàile bu úalèada voyvadas elli Àdem ile óükm ider ve yüz elli Àkçe ile iósÀn olunÿr úaøÀdr ÀmmÀ úaês sivrióiãÀrda sÀkindir zîrÀ Àb [u] hevÀs àayet åaúîldir ve
ùaşrasnda aãlÀ bÀà u bÀàçe yoúdur ammÀ bostÀnlar àÀyet çoúdur ve ãÿlar úuyÿlÀrdr ve óalú gemicilerdir ve reng-i rÿylar ãÀrşnlardr ammÀ úalèalar àÀyet şîrîn binÀ-y
islÀmdr bundan refîúler Àlÿp şarú ùarafna rubè sÀèat
269
Bu ksmdaki başlk Hac Beşir Ağa nüshasnda belirtilmemiştir.
270
Hac Beşir Ağa, “selÀmet.”
271
Hac Beşir Ağa, “ùarafnda.”
272
Hac Beşir Ağa, “ùarafnda.”
273
Yldz, “bÀàlayukoya.”
274
Bu ksmdaki başlk Hac Beşir Ağa nüshasnda belirtilmemiştir.
275
Hac Beşir Ağa’da “be-dest-i” ksm verilmemiştir.
276
Yldz ve Hac Beşir Ağa nüshalarnda, “plaú.”
277
Hac Beşir Ağa, “vÀrdr.”
278
Hac Beşir Ağa, “neferÀt.”
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...180
Powered by FlippingBook