Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 79

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
65
SAKIZ ADASI’NDAN YOLA ÇIKIŞ:
[P 32b-1] Bu şehrin ileri gelenlerinden Mesih Çelebi ve damad (…), Bekir Bey, Halil Ağa, Baki Çelebi ve nice dost ile vedalaşp Mühürdar Paşa’dan hesapsz yiyecek
ve içecek gelip, elli tüfekli bahadr yiğitler ile Paşa’nn kendi firkatesine atlarmz ile bindik. Keskin bir poyraz rüzgaryla Sakz’dan çkp, Allah’a tevekkül ettik. Çeşme Bur-
nu’ndan Akyar Burnu yirmi mildir, orada bulunan iki adacğa Çömez Adalar derler ki, ikisi de boştur. Bu iki ada arasndan şimşek gibi geçip, Anadolu kysna 20 mil mesafede
olan Saplca Adalarn geçip, sarp dereler kenarnca giderek Sra Liman ve Nergis Liman’n geçtiğimiz yerlerde Susam Adas
264
göründü. Sözü edilen Sra Liman ve Nergis
Liman güzel suyu olan ve sekiz yönden gelen rüzgârdan da korunakl bir limandr. Ancak lodosa ağzlar açktr. Ve demir lodos yönünde braklsa bile, gayet sağlam demir
tutan yerleri vardr. Oradan yine sol tarafmzda Anadolu kylarn takiben Doğan Taş isimli burna varlr. Ondan ötede krk dilim ad verilen bölgeler dere, tepe ve çaml bayr-
lardr. Onu geçip teke burnu naml korkunç bir yere vardk. Susam Adas’ndan çkan gemi bu burnu izler, kaptanlar arasnda meşhur bir burundur. Gayet korkunç girdapl bir
yerdir. Hatta gemimiz az kald ki Zifos
265
sağanağndan kapanayazd.
266
Ama Allaha şükür kaptanlarmz gayet ustaydlar. Derhal dümeni rüzgârn altna çevirip gemimiz kurtul-
du. Bu girdaptan kurtulmuş giderken Susam Boğaz’ndan beri iki parça kâfir kalyonu, iki parça Tartna firkate,
267
iki küçük İskampaviye
268
ad verilen gemiler bizi görünce,
bütün leventlerimiz silahlarn ele alp hazrbaş oldular. Reisimiz Hatipoğlu; “Oturun gaziler, gün kâfirindir. Biz onlardan can kurtarp Susam Adas’na varamayz. Hemen Evli-
ya Efendi’yi selametle Anadolu kysna çkartalm. Bize Allah kerimdir. Olmaya illa hayr.” deyip, fikir beyan edince, kâfir bir top menzili yakna gelince reis hemen yelkeni
alabora edip dümeni çevirip sözü edilen Teke Burnu’ndan içeri bir körfeze girerek doğu tarafna ilerledik. Ama ortam kalmad. Derhal yelkeni sarp sarmalayp bütün gaziler
küreğe yapşp öyle kanat vurdular ki, gemimiz deniz kuşu gibi uçup küreklerden ateş çkard. Meğer bu körfez Sğla Kalesi körfezi imiş. Deniz içinde yedi mil, gittikten sonra
Gemlik Liman’na ulaştk. Lodostan başka rüzgâra uygun yataktr ve güzel suyu vardr. İki yüz parça kalyonun sğabileceği limandr. Oradan alt mil doğuya gidip kâfir gemile-
rinden hiçbir iz kalmaynca yine Anadolu yakasnda bulunan Düverlik Liman o kadar iyi bir liman değildir, ancak su alnacak yerdir. Oradan yedi mil daha gidip Sakz’dan yüz
on mil kâh rüzgâr kâh kürek ile Sğack Liman’na ulaştk.
264
Kuşadas’na çok yakn olan Yunanistan’n Samos Adas’nn Türkçe ad; Susam veya Sisam Adas’dr.
265
Sözlük anlam “şçrayan çamur”dur. Metindeki anlam ise büyük dalgalar olmaldr.
266
Geminin yan yatmas.
267
Kürekli savaş gemilerinden olup 10-17 oturaklyd ve her küreğini 2-3 kişi çekerdi. Hafif donanmadan olup nehirlerde de kullanlrd. Savaş srasnda 80 savaşç taşrd.
268
Daha ziyade Tuna donanmasnda kullanlan kürekli bir tür gemi. Çoğunlukla haberci gemisi olarak kullanlrd.
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...180
Powered by FlippingBook