Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 77

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
63
[P 27b-2] Deniz kysnda Mühürdar Paşa’nn
253
cennet misali bağlar içerisinde büyük bir saray vardr. Öyle ki yeryüzünde ne kadar mücevher ve ağaç var ise bu sarayda
mevcuttur. Bütün bitkiler, hububatn ve bin bir çeşit çiçeğin bu sarayn kubbesi altnda bulunmas mümkündür. Ve öyle hoş bir hamam vardr ki tasvir etmeye dilimiz yetersiz
gelir. Dağlarnda çeşit çeşit yaban kekliği vardr ki, sürü sürü gezip uçmaktadr. Kş mevsimi geldiğinde Mühürdar Paşa bu saraya geçerek toplam alt ay zevk ü sefa sürer. Ve
bu kalenin güzel bir liman vardr. Bütün büyük barça
254
ve karavele kalyonlar
255
bu limanda yatmaktadr. Zira demir atmaya müsait bir limandr. Lakin bat, karayel ve yldz
rüzgârlarndan saknmak gerekir. Demir atmş olmaya güvenmemek gerekir. Limann ağz o tarafa açktr. Sözü edilen üç güçlü rüzgâra karş zayf olup, geri kalan beş rüzgâra
karş oldukça güvenlidir. İnce bir demir ile bir gemi demir atsa hareket etmez idi. Hakîr bu şehirden atlarmzla, limanda bulunan Hatipoğlu gemisine binerek uygun rüzgârla
orsa
256
yapp, batya doğru on sekiz mil gittikten sonra Sakz adasna ulaştk.
…SAKIZ ADASI…
[Metnin bundan sonraki ksmnda Sakz Adas anlatldğ için çalşmamzda yer verilmemiştir.]
253
Köprülü Fazl Ahmet Paşa’nn mühürdar Mühürdar Hasan Ağa olmaldr. O dönemde mühürdar sfatyla öne çkan tek kişi bu zattr. Girit seferini anlattğ Cami’ü’t-Tevârih
isimli bir eseri vardr.
254
Hem nakliye, hem harp gemisi olarak kullanlan kalyon çeşitlerinden alt düz 2-3 direkli ve yelkenli büyük teknelerdir.
255
Kalyon çeşidinden bir tür gemi olup direkli ve yelkenli büyük nakliye gemisidir.
256
Yelkenli gemilerin rüzgâra karş gidememelerinden dolay, rüzgârla yaklaşk 45 derecelik bir aç yaparak rüzgâra en yakn şekilde ilerleyebileceği, en yavaş yelken seyridir.
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...180
Powered by FlippingBook