Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 76

62
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 27b-2] ve leb-i deryÀda mühürdÀr paşanñ bÀà- irem-miåÀl bir sarÀy- èÀlîsi vÀr kim edîm-i arøda ne úadar zî-úymet aócÀr ve eşcÀr vÀr ise bÿ sarÀyda mevcÿddur ve cümle
nebÀtÀt u óubÿbÀtñ ve şükÿfe-i gÿnÀ-gÿn ezhÀrÀtñ envÀè bÿ ravøa-i sarÀy- èbret-nümÀda mevcÿddur ve bir óammÀm- òoş-hevÀs vÀr kim vaãfnda diller úÀãrdr ve
dÀàlarnda gÿnÀ-gÿn mürg- vaóşîsinden kekliği ol úadar çoúdur kim remmÀ remmÀ ùayerÀn etmededir úaçan kim vaút-i şitÀ olÿr mühürdÀr paşa ãaúzdan bu sarÀya naúl idüp
kÀmil Àlt Ày zevú [u] ãafÀ ider ve bÿ úalèanñ laùîf limÀn vÀrdr cemîèi kebîr bÀrça ve úaravana úalyonlar bunda yaùrlar zîrÀ àÀyet demir dutÀr aèlÀ yatÀú limÀndr ÀmmÀ baù ve
úarayel ve yldz rÿzgÀrlarndan àÀyet iótirÀz lÀzmdr lenger-endÀòt olmaàa iètimÀd etmemek gerek zîrÀ limÀnñ Ààz ol ùarafa küşÀde olmaàile meõkÿr üç èaded rÿzgÀr- zorkÀr
àÀyet şiddet üzre ãÀbet ider ÀmmÀ rÿz- òamseden
252
emîndir bir mürsel pÀresi ip ile bir úalyon yatsa òavf etmez óaúîr bÿ şehirden Àtlarmz ile bÿ limÀndan óatîboàlunuñ
firúatesine süvÀr olÿp muvÀfú poyrÀz rÿzgÀryla orsa orsa úollanÿp àarba doàru on sekiz mîl gidüp
…SAKIZ ADASI…
252
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “rÿzgÀr- òamseden.”
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...180
Powered by FlippingBook