Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 73

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
59
[P 27a-2] KARABURUN KASABASI:
Sğla sancağna bağl yüz elli akçelik ulu bir kazadr. Ve İzmir mollasnn arpalğdr.
241
Bir camisi, bir hamam ve yedi dükkân vardr. Cennet misali zeytinlik köyleri
vardr. Büyük şehri, saraylar, imaretleri ve benzeri büyük eserleri yoktur. Halk leventler gibi giyinip, tüfekli cesur ve bahadr adamlar vardr. Defalarca Venedik donanmasna
karş koymuş adamlardr. Ve bir hardal tanesi kadar ganimet vermeyip kâfirden baş ve dil almşlardr. Serdar ve kethüdayeri yoktur ve harap kaleleri çoktur. Bu kaza İzmir
körfezinin ağzna kurulmuştur. İzmir’e yüz mil mesafededir. Verimli zeytinlikleri ve bağlar vardr. Ve bu kazada yetişen lezzetli zeytinlerin yeryüzünde bir eşi yoktur. Sadece
Mora yarmadasndaki Korint kalesinde ve Şam’da vardr. Bir gece burada misafir olup, sabahleyin kaddan yirmi tüfekli yoldaş alarak bizimle birlikte gelen yirmi Rum kzan
ile birlikte toplam krk kişi “Yüce Allah!” diyerek Allah’a sğnp atlarla gitmenin zorluğundan dolay yürüyerek Çeşme’nin büyük yoluna çktk. Turla Boğaz diye bilinen
tehlikeli ve dar boğazn sonuna yüz bin güçlükle çkp dere içerisinden Allah’a şükür atlarmza binerek yine batya doğru beş saat gittikten sonra Çarpan kaplcasna ulaştk.
ÇARPAN KAPLICASI’NIN ÖZELLİKLERİ:
Deniz kysnda bir kumsal vadide alt tane küçük kubbeden oluşturulmuş lcalardr. Tamam orta scaklkta faydal lcalardr. Hizmetçileri ve yannda imaretleri yoktur.
Ama etraftaki diyarlardan gelen hastalkl insanlar çoktur. Çeşme kalesinin bağlar ta bu lcalara kadar ulaşmaktadr. Hakîr burada tüm hizmetçilerle birlikte havuzlara girerek
sefa sürmüştür. Oradan bir saat bağlar içerisinden batya doğru giderek Çeşme kalesine ulaştk.
ÇEŞME KASABASI’NIN GÜZEL İNŞA EDİLMİŞ KALESİNİN ÖZELLİKLERİ:
Hicri 914 tarihinde bizzat Bayezid Han tarafndan yaptrlmştr. İç kale kapsnn üzerine düşülen tarih şöyledir:
“ÓiãÀr èayn- cedîd úld bünyÀd
Müverriò didi tÀrîòin òoşÀbÀd - sene
914.”
242
Deniz kysnda alçak bir kaya üzerinde bat taraf deniz,
241
Yüksek devlet memurlarna, baz saray mensuplarna, ilmiye snfnn ileri gelenlerine ilave tahsisat, emekli veya mazuliyet maaş olarak bağlanan gelirlere genel olarak verilen
isim.
242
Kaleyi ayn eskisi gibi yaptrd. Tarihçi de tarihini “hoşabad” diye düşürdü. Sene 914 (1508-1509).
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...180
Powered by FlippingBook