Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 72

58
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 27a-2] úaãaba-i úazÀ-i úarabÿrÿn ãàla sancÀà òÀkinde yüz elli aúçe úaøÀ-i ÀsumÀnîdir ve izmir mollÀsnñ arpalàdr bir cÀmièi ve bir óammÀm ve yedi dükkÀn vÀr ãÀfî
zeytÿnlu irem-miåÀl úurÀlardr èaôîm şehri ve sarÀylar ve imÀretleri ve àayri èaôîm ÀåÀrlar yoúdur óalú levendÀne esbÀb geyüp şecîèu bahÀdr tüfeng-endÀz Àdemleri vÀrdr
kerrÀtile venedik donanmasna úarşÿ úomuş Àdemlerdir ve bir dÀne-i òardal ganîmet vermeyÿp kÀfirden bÀş dil Àlmşlardr serdÀr ve ketòudÀyeri yoúdur ve óarÀb úalèalar
çoúdur ve bÿ úaøÀ izmir körfeziniñ aàzna vÀkiè olmuşdur izmire vÀrnca yüz mîldir ve maóãÿldÀr zeytÿnlu dÀàlar ve bÀàlar vÀrdr ve bÿ úaøÀda olÀn firÀvÀn lezîz zeytÿn
rubè- meskÿnda yoúdur illÀ mora cezîresinde úoron úalèasnda ve şÀm- şerîfde ola bir gece bunda mihmÀn olup ãabÀó úaêdan yigirmi tüfeng-endÀz yigit refîú Àlÿp ve bizimle
gelen yigirmi ÿrÿm úzÀnlar ile úrú kişi olup èale’ã-ãabÀó mütevekkilen èalallÀh deyÿp dörd sÀèatde el-èyÀzen billÀh
240
Àtlar ile gitmek muóÀl olÿp piyÀde reviş iderek çeşmeniñ
ÿlu yoluna çúdk ùÿrnÀ boàÀz nÀm muóÀùara øyú boàÀzñ nihÀyetin yüz biñ renc ü èanÀ ile èubÿr idüp ol dere içre óamd-i òudÀ Àtlarmza süvÀr olÿp yine àarba beş sÀèat gidüp
evãÀf- germÀb- çÀrpÀn leb-i deryÀda bir úÿmsÀl vÀdîde Àlt èaded küçük úubbeler ile mebnî lcalardr cümlesi muètedilü’s-süòÿn nÀfiè lcalardr òuddÀmlar ve yÀnnda
imÀretleri yoúdur ÀmmÀ eùrÀf diyÀrlardan gelen marîø Àdemler çoúdur ve çeşme úalèasnñ bÀàlar tÀ bÿ lcalara müntehîdir óaúîr bunda cümle òuddÀmlarmz ile óavø-
ùÀhirlere girüp ãafÀ etdik Àndan bir sÀèat bÀàlar içre cÀnib-i àarba gidüp
evãÀf- úalèa-i òoşÀbÀd yaènî úaãaba-i çeşme sene 914 tÀrîòinde bizzÀt sulùÀn bÀyezîd-i velî binÀsdr iç úalèa úapÿsu üzre tÀrîòi bÿdur óiãÀr èayn- cedîd úld bünyÀd müverriò
didi tÀrîòin òoşÀbÀd sene 914 leb-i deryÀda bir alçÀú úaya üzre àarb ùaraf deryÀ
240
Yldz nüshasnda , “el-èyÀzen billÀh-i ùaèÀlÀ.”
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...180
Powered by FlippingBook