Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 70

56
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 27a-1] yol üzre beş dÀne Àtdizginlerin sürüyüp serserî gezerler hemÀn óaúîr beşin daòi øabù idüp òuddÀmlarma verdim andan daòi ileri vÀrÿp ÀàzÀçú nÀm úuyÿya
vÀrdàmzda an gördük bir pençe-i ÀfitÀb mehtÀb-miåÀl nÿr- maóø úrmz muúaddemli ve laèlgÿn yanÀúl bir dilber-i mümtÀz ve bir àamzesi àammÀz bizi görünce cÀnm
aàÀlar baña úymÀñ deyü Àtlarmzñ ayÀúlarna yüz sürüp ãarldúda hemÀn óaúîr bu Ààz nerdübÀnl úuyÿda Àtdan nüzÿl idüp cümle refîúler ile istirÀóat etmek içün bu maóalde
mekå idüp meõkÿr maóbÿbu yÀnma getirüp bir óayli söyletdik ayaklar segirdüp úÀçmadan şişmiş ve şiddet-i óÀrdan gül çehresi pişmiş ve úaçÀ úaçÀ bî-tÀb u bî-mecÀl úÀlmş
óaúîr eytdim ey oàÿl doàru söyle sen bu bî-emÀn yerde bu úyÀfet ile nişlersin
234
didim vallÀhi benim sulùÀnm ben izmirli (---) çelebiniñ oàlÿyum úapÿdÀn úaplÀn muãùafÀ paşa
izmire gelüp ben pederimden firÀr idüp úapÿdÀn paşanñ bir aàÀs beni ófô idüp donanmÀ ile ãÀúza vÀrup limÀnda yaùarken baba
235
ardm ãra ãÀúza gelüp úÀpÿdan paşa
óuøÿruna çúÿp beni aàÀmdan Àlÿp bu yol ile babam ve büyük aàÀm ve iki lÀlam ve ben Àtlarmz ile beş kişi giderken ileride çÀrpÀn boàÀz ile ùÿrnÀ boàÀz deresi
ormÀnlarnda
236
üzerimize úrú elli miúdÀr yaya tüfengli dökülüp ceng ide ide bÀbÀm ve ÀàÀm ve iki kölem úrlup óamd-i òudÀ ben òÀlÀã olup girüye úaça úaça bÿ maóalle
geldim işte bÿ sizde úarÀcalarndan bÀàl olÀn Àdem òrszlardandr úarndÀşm bÿnu Àlt idüp ayÀàndan úlç ile yÀralad óÀlÀ yaraldr ve úarndÀşm bunuñ üzerinde bunuñ
yoldÀşlar yÀraladlar
237
elóamdülillÀh bÀbÀm ve úarndÀşm derdlerinden úÿrtuldum şimdi ãÀúza yine beni úaçran ÀàÀma giderim deyÿ cevÀb etdi ve bize refîú olan ÿrlallar bÿ
oàlÀn bildiler óaúîr eyitdim bire ey óîz-i mîdehet-i mÀder be-òaùÀ óammÀm ùÀs gibi müstaèmel seniñ uàÿruña bÀbÀñ ve bir şehbÀz úarndÀşn ve iki èabd-i müşterÀ yoldÀşlarñ
seniñ uàruña şehîd olalar èizmire vÀrÿp cemîèi mÀl- mirÀsñ øabù eylesene didikde yoú ben èaàÀmdan óaøø etdim mÀl rzú istemem ben ÀàÀma giderim didikde òudÀ èÀlimdir
óaúdan òavf etdim yoòsa boynun urum
238
àazÀ iderdim ÀmmÀ óîz-i nÀ-puòteyi yúÿp beş on balùa ile òÀùrn ele alÿp óarÀmîlerden boş ÀlnÀn Àtlarñ birisine süvÀr etdirüp
refîúmz serdÀr pîrî beşeye meõkÿr oàlÀn ve dÀàda bulunÀn mecrÿó óarÀmîyle bile verüp cümle piyÀde yeñiçerileri ÿrlaya gönderüp óaúîr ÿrÿm úzÀnlar ile meõkÿr Ààz nerdü-
bÀnl úuyudan yine cÀnib-i àarba dörd èaded àanîmet Àtlar ile ol muóÀùara yerleri aşÿp ãÀà ùarafmzda úarabÿrÿn úurÀlar içre yedi sÀèatde vaút-i èaãrda
234
Hac Beşir Ağa, “ne işlersin.”
235
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “babam.”
236
Hac Beşir Ağa, “ormÀnlarndan.”
237
Yldz nüshas, “pÀrelediler.”
238
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “urup.”
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...180
Powered by FlippingBook