Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 66

52
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 26b-1] daòi mãra gönderüp ãÀóib-i seccÀde olmuşdur ve rÿşenîden gülşenî olmuşdur amma meõkÿr şeyò pîrî urlada pîr olmaàile
213
nice yüz
214
fuúarÀya pîr u pîş-úadem
olmuşdur anñiçün urla òalú serÀpÀ óoca pîr ùarîúndadrlar ÿlÿ ziyÀret yerdir
215
ve mecÀzibÿndan èabdî çelebi óayÀtda idi óamd-i òudÀ dest-i şerîfin bÿs idüp duèÀ-i òayrlar ile
şerefyÀb olduú ve bu şehir úadîm olmÀú ile kibÀr- evliyÀullÀhlar àÀyet çoúdur ammÀ ziyÀret etdigimiz sulùÀnlar bunlardr ve bu şehirden cümle yÀrÀn- bÀ-ãafÀlar ile vedÀlaşÿp
yigirmi nefer urÿm úzÀñ ve serdÀr pîrî beşeden úrú nefer yeñiçeri yoldÀş refîú alup cümle Àltmş nefer
216
levendÀtla ÿrladan çúup bÀà u bÀàçe ve zeytÿn ormÀnlar içre cÀnib-i
àarba leb-i deryÀ ile bir sÀèat geçüp úarabÿrun yolu leb-i deryÀda úalÿp biz ãol ùarafda çarpan boàaø nÀm bî-amÀn yola müteveccih olÿp cümle refîúlerimiz óÀørbÀş olup
òÀmÿşbÀş revÀne olmada idik
213
Hac Beşir Ağa’da, olmaàla
214
Yldz ve Hac Beşir Ağa’da “yüz biñ” kelimesi kullanlmştr.
215
Yldz nüshas, “pîrdir.”
216
Yldz ve Hac Beşir Ağa nüshalarnda “bahÀdr” ibaresi geçmektedir.
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...180
Powered by FlippingBook