Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 65

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
51
[P 26a-2] URLA ZİYÂRETGÂHLARI:
İlk başta Tekye köyünde Samud Baba gelir. Ve şehir içinde Memi Dede ve Eski Memi Dede. Ve bu iki sultan Vukûflar köyünde defnedilmiştir. Saysz kerametleri gö-
rülmüştür. Eski Memi Dede oğlu Ali Dede merhum olup, musalla taşnda binlerce insan tarafndan cenaze namaz klnrken, nâ’ş tabutuyla birlikte halkn gözü önünde kay-
bolmuştur. Ve bütün oradaki hazr bulunan insanlar hayret içinde kalmşlardr. Bundan sonra üçüncü gün bağlar içinde yüksekçe bir yerde bulunmuş ve o zaman defnedilmiştir.
Hala kadnlarn ziyaret ettiği bir yerdir. Ve bu olay günümüze yakn bir tarihte olmuştur. Cenazesine katlanlarn nakli üzerine kaydedip, ziyaret ettik. Onun srr kutsaldr. Ve
Süleymanl köyünde Şeyh Hüsameddin ile Hüsameddin Erdebilî hocalar yolunun ulu sultanlardr. Bunlar Kzlca köyünde defnedilmişlerdir. Ve yine Kzlca Camisi’nde Hoca
Ali hazretleri, Hoca Hayrettin, Şeyh Bahri ve Derviş Fehmi Efendi yatmaktadr. Fatih Camisi’nin imam Pîrî Efendi Kuşlular köyünde gömülüdür. Rûşenî tarikatndandr. Ömer
Rûşenî hazretleri nefes edip “
Ey Pîrî! Var Rum’un Urlasnda Pîr ol!
” diyerek, I. Selim zamannda bu şehre gelerek binlerce Allah’n kuluna önderlik ederek tarikata yönlendir-
miştir. Yüz seksen sene yaşamş ve Urla’da vefat etmiştir. Ömer Rûşenî hazretlerini
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...180
Powered by FlippingBook