Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 5

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
III
SUNUŞ
ürk seyahatnâmelerinin çeşitli örnekleri arasnda Evliya Çelebi Seyahatnâmesi en önemli ve en güzel örneği oluşturur. Evliya
Çelebi, yaşamnn yaklaşk 50 yllk bir bölümünü seyahat ile geçirmiş ve gezip gördüğü, duyup dinlediği, okuyup bilgi edindiği
yerler ve o yerlerde yaşayanlar hakkndaki düşüncelerini özel bir üslupla kaleme aldğ 10 ciltlik seyahatnâmesinde bize kültürel bir
miras olarak brakmştr.
Evliya Çelebi sadece kent merkezlerini gezip araştrmamş; siyasal, ekonomik ve kültürel bakmdan önemli gördüğü ve kent
merkezlerindeki kültür ve sanat yaşamna canllk katan bütün yerleşim birimlerini tantmaya çalşmştr. Seyahatnâme’de, çok yönlü olarak
tantlan kentlerden biri de İzmir ve çevresindeki yerleşim birimleridir.
Evliya Çelebi, 1671 ylnda Bergama, Menemen, Foça güzergâhn izleyerek İzmir kent merkezine gelip İzmir’i gezmiş; Urla, Karaburun,
Çeşme, Sğack, Seferihisar, Selçuk, Tire, Bayndr ve Birgi’yi ziyaret ettikten sonra, Aydn’a doğru yolculuğuna devam etmiştir.
Seyahatnâme’de; İzmir ve çevresinin tarihi, coğrafî ve kültürel durumu hakknda ayrntl ve bir o kadar da renkli ve canl bilgi vermiştir.
Ege Üniversitesi akademisyenleri, sağlk ve fen bilimleri alanlarndaki bilimsel çalşmalarn çağdaş bir anlayşla gerçekleştirdikleri gibi;
sosyal bilimler alannda da ayn anlayşla araştrmalarn sürdürmektedirler. Üniversitemizin; halk bilimi, dil bilimi, sanat tarihi, tarih, müzik
ve iletişim alanlarnda toplumsal sorumluluk anlayşna dayal pek çok araştrma yaplmaktadr.
“Kültürel Miras Koruma ve Yaşatma” anlayşna sahip olarak araştrma yürüten Üniversitemiz akademisyenlerinin, disiplinler aras bir
ekip çalşmasyla gerçekleştirdikleri “Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi” adl proje, Evliya Çelebi’nin braktğ
kültürel mirasa İzmir ve Ege Üniversitesi penceresinden bakmay sağlamaktadr.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi dikkatli bir şekilde okunduğunda, bize kent kimliği hakknda bilgi vermekte ve İzmirli olmann neleri
kapsadğ hakknda örnekler sunmaktadr. Eğer bu örnekler güncellenerek yeniden değerlendirilirse, kent kimliğini hzla anlamak ve bu
kimliğe sahip çkmak mümkündür.
Evliya Çelebi’nin tarihsel ve kültürel üslubuyla İzmir’i tantm, Üniversitemizde edinilen birikimin paylaşm ve birbirine katlmyla bu
kültürel mirasa uygun biçimde günümüz okuyucusu ve izleyicisinin zevkle okuyup izleyebileceği bir tatla sunulmuştur. Evliya Çelebi’nin
T
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...180
Powered by FlippingBook