Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 49

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
35
[P 24a-2] Hac Yusuf Camisi; kubbesi gök renginde kurşun ile kapldr. Cemaati çoktur. Zira şehrin seçkin bir yerinde kurulmuştur.
İsa Kocaoğlu Hac Mustafa Camisi ve yukar pazaryerinde kuran kursu yaknndaki Hac İbrahim Camisi büyük kubbeli kargir bir binadr.
Faik Paşa Camisi; Kurşun örtülü bir kubbesi olan kârgir bir binadr.
Şeyh Mustafa Efendi Camisi; kendileri hayatta olup, Halvetî tarikatndandr. Camisi kiremitlidir.
Abdulfettah Çavuş Camisi; Tilkilik mahallesinde kiremitli ve bakml bir yapdr.
Hatuniye Camisi; Ahmet Ağa’nn annesi tarafndan yaptrlmştr. Vakflar tamamen kiremitle kapl, bakml bir camidir.
Karadağlzade Müftü Mustafa Efendi Camisi; Hasan Hoca mahallesinde tamam kiremitten bir camidir. Ancak cemaatinin tamam tutucu Kadzadelerden oluşmaktadr.
Kasap Hdr mahallesinde Bölükbaşzade Hac Mehmed Camisi; Kap üzerindeki kitabesi şöyledir:
“TemÀmnda duèÀ ile deyüp ùullÀbî tÀrîòin åenÀgÀh- cenÀb- èabdurraómÀn bÀd ÀbÀdÀn - sene
1073.”
140
Yukarpazar’a Bitişik Gümrük Emini Hüseyin Ağa’nn harabe iken tamir edip tamamen aydnlattğ caminin tarihi şudur:
“äÀóibü’l-óayrÀt ve’l-óasenÀt óüseyin Ààa kÀvdr
141
Keff-i deryÀs ile baór-i kÀne şimdi muútedÀ
KÀtif-i àaybî nidÀ içün dedi tÀrîòini
Úum bismillÀhirraómÀnirraóîm eã-ãalÀ - sene
1078.”
142
Yazdğmz ve ibadet ettiğimiz camilerin dşnda yetmiş yedi mescit daha vardr. Baz medrese, tekke, hadis okulu ve kuran kursu mescitleri ile toplam yüz elli ibadetha-
ne vardr. Bu şehrin güneyinde deniz kysndaki bir çayrlkta serin bir namazgâh vardr. Yüz bin kişi alacak bir namazgâhtr. Bu beldede toplam krk medrese vardr, zira her
cami hareminde ve etrafndaki medrese hücrelerinde talebeler ve hocalar bulunmaktadr. Bazlar gönüllü hocalardr. Çünkü bu şehrin âlimleri, öğrenci ve fakirleri gayet çoktur.
Özellikle tahsis edilmiş medreseler, Sultan Selim’in Kurşunlu Medresesi, mahkemenin yaknndaki Kaptan Paşa Medresesi ve Ahmet Ağa Medresesi’dir. İzmir’in meşhur med-
reseleri bunlardr. Toplam on bir hamam vardr. Çarş içinde Karakad Hamam, Musa Kad Hamam, Bostanc Hamam, Yukarpazar’da Çukur Hamam, Bölükbaş Hamam,
Ermeni mahallesinde Mumcu Hamam, Hac Süleyman Hamam, Abdi Ağa Hamam, Topal Kapudan Paşa Hamam.
Hüseyin Ağa Hamam ve Yorganczade Hamam bulunur. Ve alt yüz ev hamam vardr. Ve toplam seksen iki adet kale gibi büyük han vardr. Bunlarn en meşhurlar:
İlk başta Malkoçzade Han, Kurşunlu Han,
140
Dua ederek, öğrenciler tarihini şöyle düşürdüler: Cenab- Abdurrahman’n ibadethanesi ayakta kalsn. Sene 1073 (1662-1663). [Bu tarih caminin tamirat tarihidir ve Hac Beşir
Ağa nüshasnda 1083 (1672-1673) şeklinde geçer.]
141
Üç nüshada da “kÀvdr” şeklinde geçen bu kelimen “kÀrdr” şeklinde olmaldr.
142
Hayr ve iyilik sahibi olan Hüseyin Ağa’nn işidir. Denizin dibi ile sonsuz olan denizin önderidir. Bilinmezlikten haber getiren tarihini şöyle düştü: “Rahman ve Rahim olan Al-
lah’n adyla“ de ve namaz kl. Sene 1078 (1667-1668).
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...180
Powered by FlippingBook