Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 48

34
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 24a-2] ve cÀmiè-i el-óÀcc yÿsuf kÀrgîr binÀ ve úubbe-i raènÀs ruãÀã- kebÿd ile mestÿrdur ve cemÀèati vefret üzredir zîrÀ şehrin güzîde yerinde vÀkiè olmuşdur
137
ve èisÀ óoca
oàlu el-óÀcc muãùafÀ cÀmièi ve yuúÀrÿ bÀzÀr yerinde dÀrü’l-úurrÀ úurbundaki el-óÀcc ibrÀhîm cÀmi‘i kÀrgîr úubbe-i èÀlîdir ve fÀyik paşa cÀmièi kÀrgîr úubbesi úurşÿm örtülüdür
ve şeyò musùafÀ efendi cÀmièi kendüler óayÀtda ve halvetî ùarîúnda eèizze-i kirÀmdan kimesnedir ve cÀmièi kiremitlidir ve tilkilik maóallesinde abdülfettÀó çÀvuş cÀmièi
kiremitlidir ÀmmÀ maèmÿrdur ve òÀtÿniyye cÀmièi óÀlÀ Àómed Ààanñ vÀlidesi binÀ etmişdir ve evúÀf firÀvÀn kiremit ile mestÿr bir cÀmiè-i maèmÿrdur ve úaradaàlzÀde müftî
muãùafÀ efendi cÀmièi óasan óoca maóallesinde kiremitli cÀmièdir ÀmmÀ cemÀèati cümle muùaèaããb úaêzÀdelilerdir ve úaããÀb óør maóallesinde bölükbaşzÀde óac
meóemmed cÀmièi úapÿs üzre tÀrîòi bÿdur temÀmnda duèÀ ile deyüp ùullÀbî tÀrîòin åenÀgÀh- cenÀb- èabdurraómÀn bÀd ÀbÀdÀn sene 1073
138
taèmîr ü termîmi itmÀmna
tÀrîòdir ve yuúÀru bÀzÀra muttaãl gümrük emîni óüseyin Ààanñ óarÀbe iken taèmîrü termîm idüp nÿr- maóz olÀn cÀmiè-i rÿşen-ÀbÀdn tÀrîòidir ãÀóibü’l-óayrÀt ve’l-óasenÀt
óüseyin Ààa kÀvdr
139
keff-i deryÀs ile baór-i kÀne şimdi muútedÀ
hÀtif-i àaybî nidÀ içün dedi tÀrîòini
úum bismillÀhirraómÀnirraóîm eã-ãalÀ sene 1078 ve bÿ taórîr olunÿp
ibÀdet etdigimiz cÀmièlerden mÀèadÀ yetmiş yedi miórÀb daòi mesÀcidler vÀrdr baèø medrese ve tekye ve dÀrü’l-óadîå ve dÀrü’l-úurrÀ miórÀblar ile cümle yüz elli miórÀbdr
ve bÿ şehriñ cenÿbunda leb-i deryÀda bir çemenzÀr ve ferÀó-fezÀ namÀzgÀh vÀr yüz biñ Àdem Àlÿr bir muåallidir ve cümle bÿ beldede úrk medrese vÀrdr zîrÀ her cÀmiè
óareminin etrÀfnda medrese hücreleri ve ùalebe ve ders-i èÀmlar muúarrerdir baèølar ders-i èÀmm- óasbîlerdir zîrÀ bÿ şehrin èulemÀs ve ùalebe ve fuúarÀs àÀyet çoúdur ÀmmÀ
aãÀleten maòãÿã medreseler sulùÀn selîmiñ úurşÿmlu medresesi ve maókeme úurbunda úapudan paşa medresesi ve ahmed ÀàÀ medresesi meşhÿr medÀrisler bunlardr ve cümle
on bir óammÀmdr çÀrşÿ içinde úara úaê óammÀm ve mÿsÀ úaê óammÀm ve bostÀnc óammÀm ve yuúÀru bÀzÀrda çuúÿr óammÀm ve bölÿkbÀş óammÀm ve ermeni maóal-
lesinde mÿmcu óammÀm ve óac süleymÀn óammÀm ve èabdî ÀàÀ óammÀm ve ùopÀl úapÿdan paşa óammÀm
ve óüseyin ÀàÀ óammÀm ve yoràÀnczÀde óammÀm ve Àlt yüz
ev óammÀmlar vÀrdr ve cümle seksen iki úalèa-miåÀl òÀn- èaôîmlerdir meşhÿru bunlardr ki õikr olunÿr evvelÀ malúoçzÀde òÀn ve úurşÿmlu òÀn
137
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “vÀkièdir.”
138
Hac Beşir Ağa, “sene 1083.”
139
Üç nüshada da “kÀvdr” şeklinde geçen bu kelimenin “kÀrdr” şeklinde olmas gerektiği göz önünde bulundurulmaldr.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...180
Powered by FlippingBook