Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 47

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
33
[P 24a-1] altn ile kaplanmş âlemin şaşaas ile İzmir şehri aydnlanmştr. İmamlarn, hatiplerin, müezzinlerin ve hafzlarn tamam İstanbul’dan gelmiştir. Cami minarelerinin
hepsi sağ ve sol tarafa dikilmiş ancak bu minare mihrabn önünde, mihraba bağl olarak dikilmiştir. Bu caminin plannn bu şekilde olmasnn nedeni caminin sağ ve sol
tarafndaki zeminin deniz kumu ile dolma olmasndandr. Ama mimar mihrabn zeminin sağlam olmasndan ötürü minareyi mihraba bağl olarak dikmiştir. Kubbesi tamamen
gök mavisi renkle kapl yeni bir camidir. Cemaati sakin, ferahtr. Bu güzel caminin benzeri sadece Manisa’nn Muradiye Camisi’dir. Ancak bu cami görkemli kubbesi ile bilinir.
Kble yönündeki kapsnn üzerinde bir kitabesi vardr. Lacivert ile işlenmiş kitabesi ham mermer üzerine Karahisarî tarz celî yaz ile yazlmştr. Böyle tarih düşülmüştür;
“CenÀb- ãÀóibü’l-òayrÀt aómed Ààa óasbeten lillÀh
Bÿ èÀlî cÀmièi yapdrd úasd òayr idi nÀgÀh
Bÿ ùaró- dilkeşi seyr eyleyenler didi tÀrîòin
135
Yerinde oldu zîbÀl bedel cÀmiè teèÀlallÀh - sene
1078.
Molla Yakub Efendi Camisi; aşağ kale kaps önünde üç mihrabl, üç kapl eski ahşap bir camidir. Orta kap üzerindeki kitabesi şu şekildedir:
“Úad benÀ hÀõe’l-cÀmièa’ş-şerîf li-vechillÀhi taèÀlÀ ve zamÀnihi mevla’l-mevÀlî mevlÀnÀ yaèúÿb fî beniye min hicreti’n-nebeviyyeti fî sene elf.”
136
Bu caminin üç mihrabnn olmasnn asl sebebi üç hayr sahibinin birer mihrabl cami yaparak birleştirmiş olmalardr. Ve iki mihrab daha dş sofalarda vardr. Deniz
seviyesinde olan bu caminin de haremi yoktur. Ama cami ile kale kaps arasnda bir şadrvann suyu akp gitmektedir. Üzeri kurşun örtülü ve kenarlar parmaklkl bir tatl su
havuzudur. Ve caminin çatsnn bir ksm kurşun kapl bir ksm ise kiremittendir.
135
Bu satr Hac Beşir nüshasnda derkenar olarak verilmiştir.
136
Bu mübarek cami büyük Allah için yücelerin yücesi olan Mevlanâ Yakub zamannda Hicrî 1.000 ylnda inşa edilmiştir (1591-1592).
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...180
Powered by FlippingBook