Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 46

32
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 24a-1] òarc idüp şaèşaèas şehr-i izmiri münevver etmiş ve eèimme
128
[ve] òuùebÀlar ve müèeõõinÀnlar ve eczÀòÀnlar cümle islÀmboldan gelmiş mücevvid óÀfôlardr ve
cemîèi cÀmièleriñ minÀreleri yemîn ü yesÀrnda vÀúiè olmuşdur ammÀ bu minÀre miórÀbñ öñünde yine miórÀba muttaãl binÀ olmuşdur
129
sebeb-i binÀs oldur kim bu cÀmièiñ
ãÀà ve ãolu deryÀdan dolmÀ zemîndir ammÀ miórÀb öñü arø- metîndir kim minÀre åÀbit-úarÀr olsÿn deyü üstÀd mühendis minÀreyi Ànñiçün ileri miórÀba muttaãl inşÀ etmişdir
serÀpÀ ruãÀã nîlgÿn ile mestÿr bir cÀmiè-i nev-maèmÿr ve cemÀèati mesrÿr ve müferrió dilküşÀ cÀmiè-i zîbÀdr kim miåli meàer maènisada murÀdiyye cÀmièi ola ammÀ bÿ cÀmiè
ancÀú bir úubbe-i èÀlîdir ve bir
130
úble úapÿsunuñ èatebe-i èulyÀs üzre müõehheb ve lÀciverd ile kitÀbet olunmuş mermer-i òÀm üzre úaraóiãÀrî ùarz òaùù- celî ile taórîr olunÀn
tÀrîhi bÿ gÿne
131
merúÿmdur cenÀb- ãÀóibü’l-òayrÀt aómed Ààa óasbeten lillÀh
bÿ èÀlî cÀmièi yapdrd úasd òayr idi nÀgÀh
bÿ ùaró- dilkeşi seyr eyleyenler didi tÀrîòin
132
yerinde oldu zîbÀl bedel
133
cÀmiè teèÀlallÀh
sene 1078 ve monlÀ yaèúÿb efendi cÀmièi aşaà úalèa úapÿs öñünde üç miórÀbl ve taótÀnî cÀmièi úadîmdir ve üç úapÿsu vÀrdr
orta úapu üzre taórîr olunÀn tÀrîòdir úad benÀ hÀõe’l-cÀmièa’ş-şerîf li-vechillÀhi taèÀlÀ ve zamÀnihi mevla’l-mevÀlî mevlÀnÀ yaèúÿb fî beniye
134
min hicreti’n-nebeviyyeti fî sene
elf bÿ cÀmièin üç miórÀb olmasnñ aãl üc sÀóibü’l-óayrÀt birer miórÀbl cÀmiè idüp ilóÀú etdikleriçün üç miórÀbldr ve iki miórÀb daòi ùaşra ãoffalarnda vÀrdr ve leb-i
deryÀda teng maóalde olmÀàile bunuñ daòi óaremi yoúdur ammÀ cÀmiè ile úalèa úapÿsu öñünde mÀbeyne-hümÀda cÀmièin bir Àbdest óavø vÀr şÀzrevÀn revÀn olmadadr ve
üstü úurşÿm örtülü maúãÿre-vÀr bir óavø- mÀ-i òoşgüvÀrdr ve cÀmièin daòi nãf úurşÿmludur ve nãf kiremitlidir
128
Hac Beşir Ağa, “ve”
129
Yldz, “olunmuşdur.”
130
Yldz, “bÿ.”
131
Hac Beşir Ağa, “taórîren” kelimesi ile devam edilmiştir.
132
Bu satr Hac Beşir nüshasnda derkanar olarak verilmiştir.
133
Yldz nüshasnda “zîbÀ bî-bedel” olarak verilmiştir.
134
Yap Kredi Yaynlar metninde, “büniye.”
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...180
Powered by FlippingBook