Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 45

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
31
[P 23b-2]
“Saè-i maómÿd oldu óaúúÀ bÿ maúÀm- aãfiyÀ
Buldu biñ úrú Àltda hem iòtitÀm- eã-ãalÀ
.”
126
Şüphesiz bir beyaz inciye benzer, aydn, şaheser, ferah, kurşun kaplamal aydnlk bir camidir. Fakat dar bir mahallede bulunduğu için haremi yoktur. Bu caminin avlusu
içinde şadrvan vardr. Dört köşesinde çeşmesi akp, susuzluğu gidererek, abdest yenileyerek Allah’a ibadet ederler. Çok sevilen bir yerdir. Hac Hüseyin Camisi; Liman kena-
rnda yüksek, kurşun kaplamal, kalabalk cemaate sahip bir camidir. Taş kapsnn üzerinde kitabesi vardr.
“Úld òoş saèy-i himem ãdú ile ol ÓÀc Óüseyin
YÀpd bÿ úaèbeyi èuşşÀú zehî cÀ-yi emîn
İòtitÀmn göricek dedi şifÀyî tÀrîò
BÀreke’llÀh ki zehî cÀmiè-i firdevs-i berin, sene
1062.”
127
Bu camiye de tpk Bykloğlu Cami gibi merdivenlerle çklr. Aşağs tamamyla dükkânlar ve mahzenlerden oluşmuştur. Usta işi kargir bir minaresi vardr. Bu caminin de
haremi yoktur. Limann karş tarafnda yeni Pazarbaşnda Ahmet Ağa Camisi bulunur. Bu cami yeni, görkemli, yüksek, güzel bir camidir. Sanki İzmir şehrinde zamanmzn
Hazreti Süleyman saray olmuştur. Bu camiye de yine yirmi basamakla çklr. Çok zarif bir camidir. Ama yüksek olmasna rağmen haremi yoktur. Aşağsnda saf kârgir kemerli
dükkânlar bulunur. Halkn geçiş yolu üzerindedir. Burada depolar da bulunur. Mihrab, minberi ve mahfilleri ve İstanbul’dan gelen gemiler ile getirtilmiş olan çok ince şekilde
ince camlar mihrab üzerine bu camide kullanlmştr. Bu camlara güneş vurduğunda sanki içeriye nur yağmaktadr. Ve yeşil taştan yaplmş ince minaresi bulunmaktadr. Sanki
bu minare uzun, gölgeli, zümrüt renkli bir selviye benzer. Başka hiçbir yerde bu minarenin benzeri görülmemiştir. Usta mimar mermer taş ile öyle bir şerefe yapmş ki
zümrütten bir yüzük taş gibidir. Minarenin hepsi yeşil taştan yaplmştr ve öyle berrak minaredir ki sanki dilber göbeğidir. Hayr sahiplerinin bağşladğ ile üç bin paraya mal
olmuş
126
Mahmud’un çabalar ile içi temizlerin insanlarn mekân olan bu bina 1046 (1636-1637) ylnda tamamland.
127
Hac Hüseyin’in yardm ve iyi çabas ile âşklarn Kâbe’si olan bu güvenli yer inşa edildi. Bu özeni görünce Şifaî şöyle buyurdu: Aferin cennete benzeyen bu camiye. Sene 1062
(1651-1652). [Kitabenin dördüncü msrasnda yapnn tarihi ebced hesab ile düşürülmüştür.]
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...180
Powered by FlippingBook