Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 42

28
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 23b-1] recebü’l-mürecceb li-seneti eóadî ve sebèîne ve åemÀni mie ve bu úalèa úapusundañ içeri aãlÀ evler yoúdur ammÀ ùarla ve bÀàlar çoúdur ve bir maèmÿr cÀmiè vÀrdr
úapus üzre tÀrîòi budur hazihi’l-medresetü’ş-şerîf ve cÀmièi’l-laùîf şÀh ü’l abdü’z-zaèîf el-muótÀc ilÀ raómetillÀh el-óÀcc ilyÀs ibn aómed èafa-üllÀhu èanhümÀ el-rabb
111
el-úaêî
bi-úalèa-i izmir èzzetehallÀhu taèÀlÀ èani’t-tedmîr sene åemÀ[ne] ve sebèi mie ve bÿ cÀmièin cemÀèati cÀmièin sÀà ùarafnda úalèanñ sÀà köşesinde bir iç úalèa vÀrdr ebü’l-fetó
sulùÀn meóemmed bÿ büyük úalèadan bölüp iç úalèa itmişdir içinde dizdÀr ve yigirmi neferÀt ve yigirmi kiremit örtülü òÀnelerde sÀkin olÀnlar bÿ cÀmièin cemÀèatidir àÀyet
metîn küçük iç úalèadr şekl-i murabbaè ve cirmi sekiz yüz Àdmdr ÀmmÀ ùaşra dîvÀr yine eski óiãÀr dîvÀrndandr ancÀú içerisinden ebü’l-feth bölüp bir úat dîvÀr ile bir küçük
iç úalèa olmuşdur ve úbleye nÀôr bir demir küçük úapÿsu vÀrdr ve dîvÀrlar àÀyet metÀnet üzre ellişer mièmÀr Àrşn dîvÀrlar èÀlî olmaàile cümle aèyÀn- izmiriñ yüz mãr
òazînesi mÀllar bunda maófÿôdur zîrÀ izmirin aşaà şehri maèmÿrdur ÀmmÀ maófÿz degildir levendÀt- óaşerÀt kÀndr ve celÀlî ve óarÀmî òavf iótimÀliyle cümle kibÀrñ
mÀllar ve zî-úymet eşyÀlar bÿ yukÀru iç úalèada pinhÀndr ve bÿ úalèa ile leb-i deryÀda olan úalèa mÀbeyninde şehr-i izmir bir sevÀd- muèaôôam bender-i cedîddir evãÀf-
èimÀrethÀ-y izmir bÿ şehriñ iki biñ miúdÀr òÀneleri yuúÀru úalèa bÀyrlarna yÀpşmşdr hevÀdar bÀà u bÀàçeli sarÀylar ve cÀmièler vÀúiè olmuşdur ÀmmÀ èmÀristÀnnn çoğu
Àşaà düzde ve leb-i deryÀda vÀúiè olmuşdur sene 1068 tÀrîòinde ismÀ‘îl paşa
112
bÿ şehri taórîr etdügi sicillÀtda mesùÿrdur ol minvÀl-i meşrÿó üzre bÿ şehrin
113
cümle on
müselmÀn maóallesi ve on kefere øarb ve on freng ve yahÿdî maóallesi ve iki ermeni maóallesi ve bir úbtî maóallesi vÀrdr ve bÿ meõkÿr maóalleler cümle on biñ üç yüz
mükellef ve mükemmel
114
ve maèmÿr u müzeyyen kÀrgîr binÀ sarÀy- raènÀlar ve sarÀy
115
òÀne-i zîbÀlar ile úrmz kiremitli lÀlezÀr-miåÀl bir şehr-i rÿşen-ÀbÀddr ve serÀpÀ kÀrgîr
ùÀş dîvÀrl evler ve cÀmiè ve mesÀcid ve medÀris ve zevÀvîler ve dÀrü’l-úurrÀ ve dÀrü’l-óadîå ve mekteb-i ãbyÀn ve tekye-i ehl-i èrfÀn ile ÀrÀste ve pîrÀste olmuş münevver kÀr-
anúÀ
116
bir benderdir óaúúÀ cümle üç yüz on miórÀbdr ÀmmÀ cumèa úlnr cevÀmièlerdir cümleden cemÀèat-i keåîreye mÀlik çÀrşÿ içinde ve úurşumlu òÀn öñünde byúloàlu
cÀmièi gÿyÀ islÀmbÿlda rüstem paşa cÀmièi gibi şeb ü rÿz cemÀèatden óÀlî degildir ve on bir úademe ùÀş nerdübÀn ile èurÿc olunÿr fevúÀnî cÀmièdir ve Àlt serÀpÀ èaùùÀr
dükkÀnlardr ve úble úapÿsu üzre tÀrîòi bÿdur Àltÿn ve lÀciverdli òaùù- celî ile taórîr olunmuşdur
111
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “el-rabbü’å åamed.”
112
“ismÀ‘îl paşa” Yldz nüshasnda sadece ismÀ‘îl pa” şeklinde yazlmştr.
113
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “bÿ şehir.”
114
Yldz nüshasnda buradaki “mükemmel” kelimesi geçmemektedir.
115
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “sÀ’ir.”
116
Yldz, “kÀn- anúÀ.”
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...180
Powered by FlippingBook