Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 29

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
15
[P 21b-2]
“Úad benÀ hÀze’l-cumèate’l-mübÀrekete’ş-şerîf ãÀóibü’l-òayrÀt MuãùafÀ bin Maómÿd gufire õünÿbuhu tÀrîò - sene
987.
58
Ulu Cami ve Kasmpaşa Camisi kârgir minareli camilerdir; bunlarn dşndakiler zaviye durumundadrlar. Pazaryeri hamam, çifte hamam ve eski hamam olmak üzere üç
hamam vardr. Bir medrese, üç çocuk mektebi ve bir imareti vardr. Gece-gündüz fakir ve zengine nimetleri sunulur. Ve on alt adet berrak pnar vardr. Dört yol meydanndaki
sebilin kaps üzerine şöyle yazlmştr:
“Hamdü lillÀh ki naãîb oldu òudÀya minnet
Bÿ sebîl-i bî èadîl-i Àb- kevåer cennet
Yapdm anda bir sebîl-i mÀ-i cÀrî dilkeş
Dedim Ànñ tÀrîòini miål-i Àb- cennet
-
sene
1026.
59
Ve bu Pazaryerindeki Aliağa Çeşmesi dört köşe şeklinde inşa edilmiş benzersiz bir çeşme yapsdr.
“Yapd bu çeşmeyièalî Ààa çün
Eyledi ióyÀ úamÿ teşne dili
ÙÀlibi dÀ‘î
60
dedi tÀrîòini
Akd óüseyn èaşúna èayn- èalî
-
sene
1008.
61
Bu da bat tarafndaki çeşmenin tarihidir:
“Áb- óayÀta benzedüàîçün ànÀyiyÀ
tÀrîòi oldu èayn- èalî çeşme-i óayÀt
-
sene
1054.”
62
Bu dört köşeli çeşmenin iki tarafnda tarih yoktur, ancak diğer iki tarafnda vardr. Şehirde toplam üç yüz dükkân ve bir tane de kârgir Bezzazistan vardr. Şehir ticaret
merkezi değildir.
58
Bu mübarek kutsal Cuma mescidi hayr sahibi Mahmut oğlu Mustafa tarafndan yaptrlmştr ki onun günahlar affedilsin. Sene 987 (1579-1580).
59
Hamdolsun ki Allah için bir şey yaptk • bu sebil cennetteki Kevser suyu gibi benzersizdir • herkesi kendine çeken bir çeşme yaptm • onun tarihine cennet suyu dedim • sene 1026
(1617). [Yapnn tarihi dördüncü msrada ebced hesab ile verilmiştir.]
60
Kişiyi bir düşünceye ya da mesleğe davet eden kimse
61
Yapt bu çeşmeyi Ali Ağa için • susuz halk canlandrd • Talibi Dâ’î dedi tarihini • Ali’nin gözyaşlar Hüseyin için akt • Sene 1008 (1599-1600). [Yapnn tarihi dördüncü msra-
da ebced hesab ile düşürülmüştür.]
62
Hayat suyuna benzediği için Gnaî’yye • Tarihi oldu: Hayat çeşmesi Ali’nin gözü gibi • Sene 1054 (1644-1645). [Yapnn tarihi ikinci msrada ebced hesab ile düşürülmüştür.]
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...180
Powered by FlippingBook