Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 28

14
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 21b-2]
úad benÀ hÀze’l-cumèate’l-mübÀrekete’ş-şerîf ãÀóibü’l-òayrÀt muãùafÀ bin maómÿd gufire õünÿbuhu tÀrîò sene 987 ve ulu cÀmiè ve úÀsm paşa cÀmièi bÿ úÀrgîr
minÀreli cÀmièlerdir ve bunlardan mÀèadÀ zÀviyelerdir ve üç óammÀmdr biri bÀzÀryeri óammÀm ve çifte óammÀm ve eski óammÀm ve bir medrese ve üç mekteb-i ãbyÀn ve
bir èimÀreti vÀrdr şeb u rÿz
54
bÀy u gedÀya mebzÿldur ve on alt Àb- óayÀt çeşme-sÀr vÀrdr ÀmmÀ çÀrşÿ meydÀnndaki sebîlòÀneniñ úapÿsu üzre tÀrîòi budur
hamdü lillÀh ki naãîb oldu òudÀya minnet
bÿ sebîl-i bî èadîl-i Àb- kevåer cennet
yapdm anda bir sebîl-i mÀ-i cÀrî dilkeş
dedim Ànñ tÀrîòini miål-i Àb- cennet
sene 1026
ve yine bÿ bÀzÀr meydÀnna
55
èalî aàÀ çeşmesi çÀr-kÿşe bir binÀ-y laùîf çeşme-i Àb- nÀbñ tÀrîòidir
56
yapd bu çeşmeyièalî Ààa çün
eyledi ióyÀ úamÿ teşne dili
ùÀlibi dÀ‘î dedi
tÀrîòini
akd óüseyn èaşúna èayn- èalî
sene 1008 bu daòi şarú ùarafndaki çeşmeniñ tÀrîòidir Àb- óayÀta benzedüàîçün ànÀyiyÀ
57
tÀrîòi oldu èayn- èalî çeşme-i óayÀt
sene 1054 ve bÿ çÀr-kÿşe binÀ-i çeşmeniñ iki ùarafnda çeşmeler üzre tÀrîòler yoúdur ancaú bÿ iki ùarafda vÀrdr ve bÿ şehriñ cümle üç yüz dükkÀn ve bir kÀrgîr bezzÀzistÀn
vÀrdr ve şehri ol úadar bender degildir ve cemîèi
54
Yldz ve Hac Beşir Ağa’da burada “ni’metini” kelimesine yer verilmiştir.
55
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “meydÀnnda.”
56
Hac Beşir Ağa, “ab- óayÀttr tÀrîòidir”
57
Hac Beşir Ağa, “ànÀyiyÀn.”
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...180
Powered by FlippingBook