Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 25

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
11
[P 21a-2] MELEMEN GÜZEL HİSARI’NIN ÖZELLİKLERİ:
(…) Gazi Hüdavendigar Saruhanoğullarnn elinden almştr. (…) Sancağ toprağnda yüz elli akçelik bir kazadr. Bir bayr üzerine kurulan dört köşe kale viran haldedir
ve içerisinde küçük kerpiçten bir binas vardr. Dizdar,
33
askerleri ve kbleye bakan bir kaps vardr. Aşağdaki varoşlarda topraktan yaplmş kiremit örtülü bağl ve bahçeli
toplam sekiz yüz ev bulunmaktadr. Sekiz mahalle, toplam says on üçü bulan ibadethanesi bulunmaktadr. Hanlar, hamamlar, çocuk mektebi ve küçük bir çarşs vardr. Lakin
bezzazistan
34
ve imareti
35
yoktur. Suyu ve havas pek güzel değildir. Pamuğu, susam, kavunu ve karpuzu çoktur. Bundan sonra bu şehirden kble yönünde kâh taşlk kâh kumluk
ve çoğunlukla ova içinden korkunç ve tehlikeli yollar geçerek beş saatte Kara Foça’ya ulaştk.
KARA FOÇA KALESİ’NİN VE ŞEHRİNİN ÖZELLİKLERİ:
(…) tarihinde Orhan Gazi tarafndan Cenevizlilerin elinden alnmştr. Aknclardan Kara Ece Yakup, Kara Mürsel, Kara Balkesir ve Kara Bekir naml gaziler Kara Ko-
ca ile ani basknla Kara Foça boğazn tuttular. İlkönce Kara Foça ve Kara Koca klç zoru ile şehri feth ettiklerinden bu şehre Kara Foça derler. Orhan Gazi’nin Kara Ece, Kara
Koca, Kara Mürsel namnda krk beyi varmş. Ama ne tarafa sefer etseler bu krk nefer yüzleri ağartrmş. Kütahya eyaleti toprağnda paşa hassdr. Kalesi deniz kysnda bir
tepe üzerinde (…)
(…) daire şeklinde şirin bir müstahkem kaledir ve çevresi bin altmş admdr. (…) tarihinde Venedik Frenginin donanmas geldiğinde bu kale ahalisinin savaşmaya
33
Kaleleri korumakla görevli askerlerin başnda bulunan kişi. Kale komutan. Dizdarlar gece gündüz kalede bulunmak zorunda olup surlardan en fazla yüz adm uzaklaşabilirlerdi.
34
Şehir merkezlerinde bulunan ve genelde kumaş ticareti yaplan yekpare büyük çarşlara verilen isim. Bedesten.
35
Osmanl döneminde yoksullara, medrese talebelerine, yolculara ve sair ihtiyaç sahiplerine bedava yiyecek dağtmak üzere kurulmuş olan içinde cami, aşhane ve hatta hastane gibi
yaplarn da bulunduğu hayr kurumlar. İmaretlerin masraflar banisinin kurduğu vakfn gelirleriyle karşlanrd.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...180
Powered by FlippingBook