Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 23

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
9
[P 21a-1] yasadş bir şekilde gasp edip Manisa’ya götürmüştür. Ablamn talibi iken kocas olmuştur. Ellez Paşa’nn isyan günden güne açğa çkmş, Başkent İslambol (İstan-
bul) ve diğer eyaletlerden üzerine Küçük Ahmet Paşa saysz asker ile birlikte gönderilmiştir. Bunun üzerine Ellez Paşa bütün askerleri ve ablamla birlikte firar ederek Bergama
Kalesi’nde kendisini emniyete almştr. Babam da bütün aile fertleri ve yakn akrabalaryla Kütahya Şehri’nden Bursa’ya göç ederken evimizi akrabamz Şair Firakî Efendi’ye
vermiştir. Bursa’da Eyne Bey mahallesindeki evimize yerleştikten sonra babam beni ve biraderim Mahmud’u alarak üç gün süren bir yolculuktan sonra İslambol’daki evimize
ulaştk. Ertesi gün babam Sultan Murad’n huzuruna çkp Ellez Paşa’y şikâyet etti. Ellez Paşa krk gün sonra Bergama’da unvanlarndan arndrlarak ele geçirildi. Daha sonra
Üsküdar’daki İstavriz bahçesinde babamn da bulunduğu bir ortamda Sultan Murad Ellez Paşa’ya “Bire Mel’un bu koca ağann kzn zor ile niye aldn?” diye sorduğunda, Ellez
Paşa; “Hâşâ padişahm zorla almş değilim, şeriatn izni ile nişanlm idi aldm, hüccet-i şer’iyye’m”
29
diyerek gösterdi. O an babam; “Evet, padişaha tabi iken nişanl idi, fakat
sonra padişaha asi oldun ve katlin vacib oldu. Sizin gibi asiler hakknda
fekatèdÀbirü’l úavm elleõîne ôalemÿ
30
ayeti inmiş olup, dört mezhebe göre senin katlin gerekmektedir.
Bu nedenle sana kzm vermem. Üstelik sen zorla bunca malm ve rzm harab ettin” diye feryad etti. O an Sultan Murad Han; “Koca baba maln m istersin, yoksa Kel
Ellez’in başn m istersin” diye sorduğunda, babam; “Hünkârm nursuz kel baştan sana bana ne fayda, yeter ki padişahm sağ olsun. Benim şikâyetim ile can alnmasn, yine
Ellez oğlu Ellez’dir. Affederseniz Revan seferine götürüp bir görev verin” dedi. Sultan Murad; “Böyle asinin hizmetinden ne olacak adam ktlğ yok ya!” diyerek, “Kelle üstü-
ne!” diye seslendiler. O an gördüm ki bir kara yüzlü çam yarmas adam Ellez Paşa’y kapclar kethüdasnn
31
elinden alp İstavriz köşkü önünde deniz kysnda bir büyük mavi
taş vardr ki o taşn üstüne fakir Ellez Paşa’y çökertip öyle bir şiddetle vurdu ki baş taşa o an dokundu. Meğer hakikaten kellesi kel imiş. Sonra Sultan Murad, babama bir kese
güzel kesilmiş on bin altn verip, Ellez Paşa’nn bütün malna ve mülküne el koydular. Ama ablamn bir tek malna dokunmadlar. Bundan sonra babam beni Bursa’ya getirdi
yine ayn yl içerisinde ablam Bergama’da vefat etti. Ablamn bütün maln babam ald. Bundan otuz dört sene sonra Bergama şehrine gelerek ablamn mezarn ziyaret ettim.
Mezarn baz yerlerini ve mezar taşndaki tarihleri tamir ettirdikten sonra Bergama şehrini seyretmeye gittik. Fakat Manisa gibi büyük şehir değildir (…) (…) (…) (…) Daha
sonra Bergama’dan kble yönünde beş saat ilerleyerek etraftaki güzel köyleri izleyerek Melemen’e ulaştk.
29
Bir karar ihtiva eden veya akit, ikrar, vasi tayini gibi hukukî bir durumu tespit gayesiyle kad huzurunda düzenlenen belgelere verilen isim.
30
Kur’an-, En’am, 45: “Böylece hakszlk yapan milletin arkas kesildi.”
31
Topkap Saray'nda bulunan her çeşit kapclarn en büyük amiri. Divan- Hümayun toplantlarnda hazr bulunur ve padişahla sadrazam arasnda cereyan eden yazl ve sözlü
görüşmelere araclk ederdi. XVII. yüzyln ortalarna kadar azlolunan sadrazamlardan padişahn mührünü almak ve yeni atanana götürmek de bunun görevlerindendi.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...180
Powered by FlippingBook