Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 17

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
3
ULU KALE’NİN YANİ NİF
2
ŞEHRİNİN ÖZELLİKLERİ:
[P 17a] Büyük İskender devrinde, Kaydefa’nn binasdr. Nice devletlerin eline geçmiş, daha sonra (…) tarihinde kutbiyet makamna
3
ulaşmş ulu Sarhan Baba Sultan
zamannda Sarhan Bay Sultan’n beylerinden Hac Emed Bey tarafndan fethedilmiştir. Daha sonra (…) tarihinde Âl-i Osman’dan Gazi Hüdavendigar lakabyla bilinen Sultan
I. Murad’n fethidir. Kütahya eyaletindeki Saruhan vilayeti paşasnn hassdr
4
. Voyvoda tarafndan hükmedilen yüz elli akçelik şerif kazadr.
5
Nahiyesi yetmiş köyden oluşmak-
tadr. Kethüdayeri ve Yeniçeri serdar vardr ancak müftüsü ve nakibi yoktur. Yalçn bir kaya üzerinde beşgen planl, iki kapl ve sağlam surlarla sarlmş kalesinin çevresi iki
bin iki yüz admdr.
6
İçerisinde birkaç ev bulunmaktadr. Kale içindeki kayalarn altndan çkan sular tamamen aşağdaki şehre, bağ ve bahçelere dağlp-yaylan, su değirmeni
arklarnda akan ab- hayattr.
7
Öyle ki, huzur ile içinden üç taş çkarlamayacak kadar soğuk sular vardr. Aşağ varoş tamamen kayalar, dereler ve tepeler içerisine kurulmuştur.
Ulu gölgeli ağaçlar arasnda cennet bağlarna benzeyen şirin bir kasabadr. Marmara şehri gibi buras da yüksek bir dağn eteğindedir. Doğudan batya doğru uzanan bu şehrin
evlerinin tamam kuzeye bakmaktadr. Toplam bin iki yüz
2
Bugünkü Kemalpaşa ilçesidir.
3
Tasavvuf geleneğinde makamlarn en yükseği ve son merhalesidir.
4
Yllk geliri yüz bin akçenin üzerinde olan ve hanedan mensuplar ile vezir, beylerbeyi ve sancakbeyi gibi yüksek devlet görevlilerine verilen dirlik topraklar.
5
Osmanl taşra teşkilatnda merkezî konumda bulunan kazalar için kullanlan tabir.
6
Eskiden kullanlan bir uzunluk ölçü birimidir. Bazen kaynaklarda hatve olarak da geçer. Bir adm atşta iki ayak arasndaki mesafedir. Osmanl döneminde kale surlarnn çevresi
genellikle adm olarak belirtilirdi. Bir adm 70-80 cm kabul edilmektedir.
7
Ölümsüzlük suyu, can pnar anlamndaki bu kelime içimi kolay ve lezzetli sular tarif etmek için seyyahn sklkla kullandğ bir tabirdir.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...180
Powered by FlippingBook