Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 149

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
135
[P 45a-2] MEVLA İBRAHİM EFENDİ ZİYARETİ:
Yine Birgi şehrindendir. III. Murad’n hocas iken vefat etmiş olup Birgi havalisinde Bozdağ Tekkesi’nde gömülüdür. Yetmiş parça ciltli telif eseri vardr. Ancak ilmiyle
amel etmeyip taundan
638
yolu takip ederek, Bozdağ yaylasna kaçmş Allah’n hikmeti orada yine taundan ölmüştür. Oradan atlara binerek yarm saatlik bir yürüyüşle Gölcük
adl berrak sular olan Gölcük’e ulaştk. Dört taraf ancak bir günde dolaşlabilir. Etrafnda yüzlerce buz gibi kaynak sular vardr, her pnardan üç taş çkarmak imkânszdr, zira
insann eli buz keser, gayet soğuk sulardr. İçinde yetmiş çeşit balk bulunduğu sicillerde kaytldr. Ellişer altmşar kiloluk zerefşân alabalklar olur, öyleki yiyen kudret yemeği
yemiş gibi olur. Bu gölcüğün etrafnda kerpiçten ve levhadan iki bin kadar kulübe vardr. Birkaç cami, han, hamam ve küçük alşveriş merkezleri vardr. Haftada bir kez büyük
pazar kurulur ve kalabalk olur. Baş tarafta zikrettiğimiz gibi bağ, bahçeler ve büyük saraylar vardr. Bu yaylağa Saruhan, Alaşehir, Sart, Kula ve Uşşâk
[P 45b-1] halk çkarlar, zîrâ bu yaylağn kuzey tarafna yokuş aşağ Alaşehir üç saatlik mesafededir. Karş taraf Sart şehridir. Alaşehir ile Birgi şehrinin aras 6-7 saatlik mesafe
olup aralarnda bu Bozdağ yaylağ bulunmaktadr. Bu yaylalarda tam bir hafta zevk ve safa edip gönlümüzce seyredip bütün dostlar ile vedalaşp arkadaşlarmzla birlikte bu
yayladan doğuya doğru ve Birgi şehrini sol tarafmza almak suretiyle yokuş aşağ inerek beş saatlik yolculuktan sonra Aydn Vilayeti’nin Keles kazasna ulaştk.
KELES KAZASI’NIN ÖZELLİKLERİ:
Aydn vilayetinde kasabasz bir kazadr. Ancak nahiyeleri yirmi parça bakml köylerdir. Yüz elli akçelik kazadr. Birgi serdarnn idaresindedir. Bir camisi, mescidleri, bir han,
bir hamam ve ksa bir çarşs bulunmaktadr. Keles’in haftada bir kurulan büyük pazar meşhurdur. Buradan kble yönünde şadmanlk köyler içerisinden, uzun ağaçlara sarlmş
üzüm asmalarn seyrederek alt saatte Balyambolu kazasna ulaştk.
638
Veba.
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,...180
Powered by FlippingBook