Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 147

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
133
[P 45a-1] hamam ve tekkeler ile süslenmiş ve yüzlerce kulübeden dükkânlar ve çeşit çeşit havuz ve fskiyeler ile bezenmiş gönül ferahlatan bir mekândr. Bağ, bahçe, gül, gülis-
tan, reyhan, sümbülistan ve birbirinden ayrlmş bostanlar içre güzel sesli kuşlar ve şakyan bülbüllerin hüzünlü sesleri insana hayat verir. Su ve havasnn güzelliğinden binler-
ce yük Tire ipliği burada ykanr ve beyaz pembeye döner. Bütün vilayet halk bu zevk ve sefâ yerinde eğlenip, yiyip içerek rahat ederler. Misafirlikler, yiğitlikler, at yarşlar ve
güreşler olup ödüller ve bahşişler bağşlanan büyük bir dinlenme yeridir. Önceki padişahlar özellikle Manisa’dan bu dinlenme yerine gelerek konaklarlard. Hâlâ saraylar, avlu-
lar ve hamamlar bütün bina ve eserleri boş ve kullanlmamktan harap olmaktadr. Ama memnuniyet veren bahçesi yok olmamştr. Bu cennet bahçesini tasvir etmeye Hassan
ve İmrü'l-kays
633
aciz kalacaktr. Sözün özü, fanî dünyann cennetidir. Usta bağbanlar hesap üzere bütün meyve veren ağaçlar, çnar, kavak, fstk çam, söğüt ve servileri çrp
ile dikip her birisi saçlarn arasn gösterir gibi aralkl dikilmiş genç, boyu posu yerinde güzel bir dilber gibi dikili durur. Her birine hafif rüzgâr değdiğinde salnmaktadrlar.
Davranş diliyle eşyann kaynağn birleştirerek Allah’n büyüklüğüne işaret etmektedirler. Ağaçlarn aralarndaki her bir boşlukta yüzbin kere yüzbinlerce gül ve gül bahçeleri
arasnda binlerce bülbülün seslerinin çeşitliliği anlatlamaz. On’a on boyutundaki büyük havuzlar içerisinde insan beli kalnlğnda fskiyeler dikine akmaktadr. Özellikle Tem-
muz aynda dilberdudağ gibi kiraz ve kzl gülü yetişmektedir; öyle ki, bu cennet bağna girenin damağ tatlanr. Bütün sulu meyveler bulunmaktadr. Ama yaylak olmas nede-
niyle limon, turunç ve zeytin yetişmez. Lakin burada akp giden hayat kaynağ sular Erzurum ve Bingöl yaylalarnda bulunmaz. Bu yaylağn kuzeyinde bir saat uzaklktaki
Erba’in (krklar) Dağn Methidir: Bu ferah yere başka kazalardan nice binlerce insan gelerek konaklarlar. Buras da vasfedilmenin dşnda, medhedilmesi zor, görülmesi gereken
bir yerdir. Burada Krklar Makam denilen ulu bir ziyaret bulunduğu için buraya Krklar Dağ derler. Ancak yine de Bozdağ’a bitişiktir. Bu dergâhn içerisinde Baba Sultan
denilen bir er gömülüdür. Horasan’dan Hac Bektaşî Velî ile birlikte gelmiş olup Horasanl yaşl bir kişidir, Horasan erenlerinden büyük atalarmz olan Türk-i Türkân Hoca
Ahmed Yesevî’nin halifelerindendir. Onlarn inci gibi sözleri ile Baba Sultan’n bu yaylaya yerleşmesi sonucunda böylesine bakml bir yer olmuştur. Hala tekkesinde 200’ün
üzerinde fakir Yesevî Bektaşîler ve diğer can cananlar bulunmaktadr. Bütün dünya seyyahlar bu huzur verici yerde misafir olurlar. Yayla erbab gelerek ziyaret edip bağşta
bulunurlar. Sadaka olarak verilen malzemelerden Keykavus mutfağnda bol nimetleri pişirilir, zengin ve fakirlerin mevcut olan insanlardan herhangi biri bu tekkeyi her seferinde
kendi meramna göre dinlenme yeri edinen, hrka giyen gönlü yaral dervişi ve babay sabah akşam ziyaret eden misafirlere rzk veren lütfedici Allah tarafndan herkese, erkek-
lere ve kadnlara, ihtiyara gence, esirgenmeyen ekmeği, bol çorbay ve kusursuz şeyleri dervişlere ve abdallara açp gece, gündüz “Baba” nimeti orada yenilir. Yemekten sonra
Allah’n fakir kullar beş vakit namaz klp, tevhid ve zikir ile şad olurlar. Her zaman böyle bir ziyarettir. Bu Baba Sultan Dergâh yaplal beri dörtyüz seneden bu yana mutfa-
ğnda ocağnn ateşi sönmeyip, tencereleri ocaktan inmemiştir. İki kişi misafir gelse elbette onlarn huzuruna “òayru’ù-ùaèÀm mÀ-óaøar”
634
diyerek, Baba çorbas ve bir ekmek
parças getirirler, zira büyük dervişlerin şan böylesi Bektaşî törenlerindendir.
“Zâdekallâhu ilâ inkrâz’d-devrân.”
635
633
Meşhur Arap şairi.
634
“Yemeğin iyisi hazr olandr.”
635
“Dünyann sonuna kadar Allah arttrsn.”
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...180
Powered by FlippingBook