Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 146

132
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 45a-1] ve óammÀm tekyeler ile pîrÀste ve niçe yüz külbe-i aózÀnl dekÀkîn ve gÿnÀ-gÿn óavø u fevvÀreler ile müzeyyen bir dilküşÀ menzildir ve bÀà u bÀàçesiniñ gül [ü]
gülistÀn ve reyóÀn sünbülistÀn ve müşebbek bostÀnlar içre óoş-elóÀn ùuyÿruñ ve èandelîb-i gÿyÀnñ aãvÀt- òazînleri Àdeme óayÀt verir ve Àb [u] hevÀsnñ leùÀfetinde
626
niçe biñ
yük tire ipliğin bunda àasl idüp beyÀø pembe-miåÀl olÿr ve cemîèi ahÀlî-i vilÀyet bÿ cÀy- ãafÀda zevú [u] ãafÀ idüp èyş [u] èişret ile tenperver olÿp sÿrlar ve gencerler ve Àt
úoşÿlar ve güleşler olup ögdiller ve ióãÀnlar bezl olunÿr èaôîm teferrücgÀhdr óuãÿãÀ maènisadan selef pÀdişÀhlar bÿ maúÀm- bihişt-ÀbÀda gelüp mekå iderlerdi óÀlÀ sarÀy-
èÀlîleri ve úÀèa ve óammÀmlar ve cemîèi ÀåÀr- binÀlar óÀlî ve muèaùùal òarÀb [u] yebÀb olmadadr ammÀ óadîúa-i ravøa-i rêvÀn ÀãlÀ fenÀ bÿlmamşdr bÿ àayùÀn- iremiñ
vaãfnda óassÀn ve imrü’l-úays èÀcizdir netîce-i merÀm fÀnî cihÀnñ iremezÀtdr ve hendese üzre üstÀd- bÀàbÀn cemîèi şecere-i müsmirÀtlar ve çnÀr ve úavÀú ve ãanavber ve
èar‘ar ve bîd-i sernigÿn ve servleri çrp ile diküp her biri mÿy-i miyÀnn gösterir civÀnÀsÀ birer sehî úad [ü] úÀmet dilber-i raènÀ gibi dîvÀn dÿrur her birine bÀd- nesîm iåÀbet
etdükde órÀm etmededirler ve lisÀn- óÀl ile her mebde-i eşyÀya tevóîd ve temcîd iderler ve her kÿçe ve pÿçesi òyÀbÀnnda niçe biñ kerre yüz biñ gül [ü] gülistÀn içre hezÀ[r]
hezÀrÀnñ nevÀòÀn gÿyÀlà taèbîr olunmÀz ve èaşren fe-èaşr óavø- èaôîmler içre Àdem kemeri úalnlà fevvÀreler şÀzvÀr revÀn olmadadr bÀ-óuãÿã mÀh- temmÿzda henüz leb-i
dilberÀn-miåÀl kirÀz ve verd-i Àómeri òandÀn olmadadr kim bÿ bÀà- cinÀna dÀòil olanñ demÀà muèaùùar olÿr cemîèi ÀbdÀr meyvesi mevcÿddur ÀmmÀ yaylÀú olmÀú ile limon
ve tÿrunc ve zeytÿnu ve rummÀn olmÀz ÀmmÀ bunda olÀn Àb- óayÀt mÀ-i cÀrîler erøurÿmda bingöl yaylÀsnda olmÀzdr ve bÿ yaylÀàñ şimÀlinde bir ãÀèat baèîd der sitÀyiş-i
cebel-i erbaèîn bÿ cÀy- müferrióde daòi àayri úaøÀlardan niçe biñ Àdem gelüp mekå iderler bÿ daòi vaãfdan òÀric ve medióden èÀric bir yaylÀà- vÀcibü’s-seyirdir ve bunda
maúÀm- erbaèîn derler bir ÿlÿ ÀsitÀne oldÿàundan bÿ kÿh- bülende cebel-i erbaèîn derler ÀmmÀ yine bozdÀàa muttaãldr bÿ dergÀh içre bÀbÀ sulùÀn ismiyle müsemmÀ bir er
medfÿndur óac bektÀş- velî ile òorasÀndan bile gelmiş bir pîr-i merd-i òorasÀnîdir kim òorasÀn erenlerinden cedd-i èizÀmmz olÀn türk-i türkÀn óoca Àhmed-i yesevî
òalîfelerindendir kim Ànlarñ nuùú- dürerbÀrlar ile bÿ bÀbÀ sulùÀn bÿ yaylÀda ÀşiyÀn etmesi
627
sebebiyle ile’l Àn bÿ yaylÀ ÀbÀdÀn olmasnñ Àãl oldur óÀlÀ tekye-i bekkesinde iki
yüzden mütecÀviz fuúarÀ-y yeseviyÀn u bektaşiyÀn cÀn- cÀnÀnlar vÀrdr ve cemîèi seyyÀóÀn- cihÀn bÿ ÀsitÀne-i saèÀdetde mihmÀn olÿrlar ve cemîèi erbÀb- yaylÀ gelüp ziyÀret
idüp nüzÿrÀt verirler ve mÀl- ãadaúÀtlar ile matbaò- keykÀvÿsunda nièmet-i firÀvÀn ùabò olunÿp bÀy [u] gedÀya belki kÀ’inen menkÀne bÿ tekyegÀh her gÀh bi-óasbi’l-merÀm
ÀrÀmgÀh idinen dervîş-i dilrîş-i
628
òrúa-pÿşÀna ve bÀbÀy her ãubó [u] şÀm ziyÀret iden mihmÀnlara ve àayrlara rÀzú- bî-teèab òudÀ-y kerîmî
629
ùarafndan òÀã u èÀma ve merd
[ü] zenÀna ve pîr [ü] civÀna nÀn- bî-imtinÀn ve çorbÀ-y firÀvÀn ve ãummÀt- bî-úuãÿru dervîşÀn- abdalÀna basù idüp şeb [u] rÿz nièmet-i bÀbÀ bÿ maúÀmda bî-minnet tenÀvül
olunÿr baède’t-taèÀm fuúarÀ-y èibÀdullÀh ol maúÀmda edÀ-y evúÀt- òamse ve õikr-i tevóîd iştiàÀliyle óoş-óÀl olÿrlar dÀ’imÀ böyle bir naôargÀhdr ve bÿ ÀsitÀne-i bÀbÀ sulùÀn
binÀ edelden berÿ maùbaònda dörd yüz seneye úarîbdir kim ocÀànda Àteşi sönmeyüp tencereleri ocÀúdan enmemişdir iki Àdem müsÀfir gelse elbette Ànlarñ óuøÿruna òayru’ù-
ùaèÀm mÀ-óaøar
630
deyüp bÀbÀ çobras
631
ve bir nÀn pÀresi getirirler zîrÀ şÀn- dervîşÀn- zîşÀn böyle Àyîn-i bektÀşiyÀndr
zÀdekÀllÀhu ilÀ inúrÀz’d-devrÀn
632
626
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “leùÀfetinden.”
627
Hac Beşir Ağa, “olmas.”
628
“dilrîş-i” ibaresi Hac Beşir Ağa nüshasnda yer almamaktadr.
629
Hac Beşir Ağa, “kerîm.”
630
“Yemeğin iyisi hazr olandr.”
631
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “çorbas.”
632
“Dünyann sonuna kadar Allah arttrsn”
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...180
Powered by FlippingBook