Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 145

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
131
[P 44b-2]
BİRGİ ŞEHRİNİN ZİYARET YERLERİNİN ÖZELLİKLERİ:
Kalede yazlan ziyaretlerden başka, kalenin kuzeyinde mezarlk içerisinde ağaçlk ve meşelik içerisinde El-Mevlâ Birgili Mehmed Efenditefsir, hadis ve pozitif bilimler-
de dünyaca meşhur, ulu bir sultandr. Öyle ki nice yüz ciltlik itibarl kitaplarndan “Kitâb- Tarîkat-i Muhammediye” ve dil biliminde “İmtihân- Ezkiyâ” ve “Izhâr- Avâmil”
onun eserlerindendir. El-Mevlâ Mehmed bin Abdülkerîm eş-şehîr be-Zülf-i Nigâr’n bütün ilimlerde yazlmş risaleleri vardr. Birgili Mehmed Efendi’nin yaknnda gömülüdür.
Birgili Mehmed Efendi, bilinen önemli âlimlerdendir. Hala bütün halk arasnda okunan “Birgili Risalesi” diye bilinen bir eseri vardr. Gayet güzeldir, öyle ki yazdğ metinin
sağlam ipine tutunanlar hak yolunu bulur ve hakk batldan ayrarak kendi nefsini bilir. Akaidle ilgili eşsiz bir risalesi vardr. Eski âlimlerin hiçbiri bu sorun üzerinde çalşma-
mştr. Sultan Süleyman asrnda ortaya çkmştr. Mübarek kabrinin üzerinde kubbe ve başka şeyler istememiştir. Baş ve ayakucunda hece taş
623
izleri vardr. Diğer Allah’n
kullar gibi, fakir bir şekilde gömülüdür. Bu şehirdeki âlimler arasnda “Mehemmed Çelebi” ismiyle bilinmektedir. Hatta hakîr ziyaretine gittiğimizde “Birgili Mehemmed Efen-
di Mezar” diye sormuştum, kimse bilemedi. Onlar “Mehemmed Çelebi mi dersiniz” diye sorarak, onun nurlu mezarn gösterdiler. El Mevlâ Yunuszâde Mustafa Birgi adl
nurlu ve rahat bir yerde yatmaktadr. Bu şehri seyir ve ziyaret edip şehrin ileri gelenlerinden Koca Derviş Ağa, Serdar Fiçine Hasan Ağa ve Molla Çelebi ile Solakzâde gibi
ahbaplar ile yiyecek ve içeceklerimiz ve bütün yüklerimiz ve hizmetçilerimizle Bozdağ isimli Birgi Yaylas’na ulaştk.
Birgi Yaylas Bozdağ’ Beyan Eder: Öncelikle şehirden kuzeye, dağlara çkp Erenler Sultan Ziyareti yayla yolu üzerindeki ulu bir Bektaşi ziyaret yeridir. Cennet gibi bir
mesire yeri olmasyla bütün şehrin hayat kaynağ ve yaylas olup Çin kâğd gibi göz alabildiğine uzanmaktadr.
BOZDAĞ YAYLASI’NIN ÖZELLİKLERİ:
Burada çadrlarmz ile çimenlik bir lale bahçesi ve kuş cenneti gibi bir yere yerleştik. Öyle bir yüksek dağdr ki, iki cihann yaratcs “Kün”
624
sözü ile bu dağn zirve-
sinde kar ve buz parças yaratmştr ve yllanmş karn içinde “ab- zülal” kurdu
625
vardr. Böylesine yüksek bir dağ ve güzel yaylann bol bitkili, düz ve öylesine geniş bir alandr
ki, yedi adet kadlk diyarn bu yaylaya eskiden beri snr vardr. O şenlik yerine konarlar, toplam üç bin yayla evi ve kulübeler vardr. Tamam tahta örtülü ve tahta duvarl
sandğa benzeyen saray gibi evlerdir. Cami, mescit, namazgâh ve sofalaryla; arasta, han,
623
Mezar kitabesi.
624
Ol, olsun.
625
Dağ zirvelerinde uzun süre bekleyen kara kurt düşer. Bu kurtçuğun rengi yoktur ve de saydamdr.
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...180
Powered by FlippingBook