Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 143

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
129
[P 44b-1]
óayrÀt idüp maúdÿrunu ãarf eyleye şÀdi mekün der rÿz u şeb bÀúî degil dÀr-i fenÀ èÀlîde
Kisble cÀmièi şÀdÀn iden dervîş ÀàÀ bÀà- vücÿdn sebzter lüùfuñla úl yÀ rÀbb tebÀ daòi bÿnuñ emåÀline vÀãl ide bÀrî òudÀ her rÿz duèÀdr mÀcerÀ bî-iştibÀh ãubó u
mesÀ tÿbÀ bihişt ÀsÀ demek lÀyúdürür bÿ cÀmièe zÀrî begüft tÀrîòini úÀlÿ belÀ óayrü’l-binÀ sene
1074.”
612
Bu camiye yakn Derviş Ağa Medresesi de kârgir inşa edilmiş büyük bir medresedir. Toplam yetmiş adet hücresi, tamamen kurşun ile örtülüdür. Kapsnn üzerine düşü-
len hicrî 1078 (1667-68) tarihini göstermektedir. Yukar kalede Aydn Bay Oğlu Medresesi ulema arasnda dş medreselerdendir. Ve sbyan mektebi de bulunmaktadr. Şehir
içerisinde iki yüz dükkân ve iki handan oluşan bezzazistan bulunmaktadr. Önü çimenlik ve gül bahçesi şeklinde bir namazgâh olan bir hamam vardr. Namazgâhn dört taraf
kavak ağaçlar ile çevrilmiş olup, irfan ehlinin ibadet yeridir. Etrafnda kârgir ömürlükler inşa edilmiştir. Bu şehir bir dere içerisinde kurulduğundan ötürü dört yerde ağaç köprü-
ler bulunmaktadr. Bu köprülerin her iki tarafnda da kat kat evler bulunmaktadr. Ve krk yedi adet su değirmenleri vardr ki her biri gece, gündüz çarkfelek gibi dönmektedir.
Bu şehir gerçi böyle dere içerisinde kurulmuştur ama ruhu yücelten bir sahil havasna sahiptir. Ve âşklar çoktur. Ancak salihlerin mekân olmas sebebiyle erkeği ve kadn
edeplidirler. Zira nice büyük evliyann nazar değmiş faziletli bir yerdir. Ve hala ilim talep eden sabr sahibi çok sayda izzetli büyüklerden kimseler bulunmaktadr. Meşhurla-
rndan yedi renk kiraz olur. Hepsinden güzel sulu, taneli, lezzetli, lal rengi Nif kiraz denilen bir meyve ağac var ki, her tanesi bir keklik yumurtas kadardr. Gayet taze oldu-
ğundan insann damağnda eriyip, ağznda kolayca dağlrd. İnciri, nar, üzümü, limonu, turuncu, nar, servisi ve çnar meşhurdur. Tire ipliği beyaz iplik bu şehre mahsustur ve
başka diyarlarda olma ihtimali yoktur. Tüccarlar buradan bütün başka diyarlara nice bin yük iplik götürürler. Sanki Lahîcân
613
kumaşnn ipi gibidir. Bütün zengin ve fakirinin
kazançlarnn kaynağ bu ipliktir.
612
Bu ibadethaneyi hesap gününe kadar, eğer bizim amellerimizin hayr da şerri de onun dergâhnda kabul görür ise aydn ve yüce geçidin de, akll olan odur ki fakirlere hayrat
eder. Gece ve gündüzünde sürekli keyif ile yaşamay düşünme, çünkü bu dünya her zaman baki değildir. Kazancyla bu camiyi yenileyen Derviş Ağa’nn varlğnn bahçesi abad
olsun. Ya Rabbim kendi lütfünle buna benzerleri de bina et. Her takdirde Allah kavuştursun ki, bizim işimiz her gün sabahtan akşama kadar yanlşsz olarak dua etmektir. Bu
camiye cennet bahçesine benzer demek layktr. Dertli biri burann tarihini şöyle dedi: gerçektende yaplarn en güzelidir. Sene 1074 (1663-1664). [Bu kitabenin onuncu satr ebced
hesab ile tarih düşülmüştür.]
613
İran’da Hazar Denizi’nin kysnda kumaş ile meşhur bir şehir.
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...180
Powered by FlippingBook