Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 142

128
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 44b-1] óayrÀt idüp maúdÿrunu ãarf eyleye şÀdi mekün der rÿz u şeb bÀúî degil dÀr-i fenÀ èÀlîde
kisble cÀmièi şÀdÀn iden dervîş ÀàÀ bÀà- vücÿdn sebzter lüùfuñla úl yÀ
rÀbb tebÀ daòi bÿnuñ emåÀline vÀãl ide bÀrî òudÀ her rÿz duèÀdr mÀcerÀ bî-iştibÀh ãubó u mesÀ tÿbÀ bihişt ÀsÀ demek lÀyúdürür bÿ cÀmièe zÀrî begüft tÀrîòini úÀlÿ belÀ
óayrü’l-binÀ sene 1074 ve bÿ cÀmièe úarîb medrese-i dervîş ÀàÀ daòi kÀrgîr binÀ medrese-i èÀlîdir cümle yetmiş èaded hücreleri serÀpÀ úurşÿm ile melbÿsdur ve úapÿsu üzre
tÀrîòi sene 1078 yuúÀru úalèada Àydn bÀyoàlu medresesi beyne’l-èulemÀ òÀric medreselerindendir ve yedi mekteb-i ãbyÀndr ve iki yüz dükkÀndr ÀmmÀ bezzÀzistÀn iki èaded
òÀndr ve bir óammÀm öñünde bir çemenzÀr muãallÀ-y gülistÀndr cÀnib-i erbaèas úavÀú draòtlar ile ÀrÀste olmuş ibÀdet-òÀne-i ehl-i èirfÀndr ve eùrÀf kÀrgîr binÀ-y
èmÀristÀndr ve bÿ şehir bir dere içre vÀúiè olmaàile dörd yerde ÀàÀç cisirlerdir ÀmmÀ dervîş ÀàÀ úanùaras bir göz kÀrgîr cisirdir ve
609
bÿ cisirleriñ iki cÀnibleri úat-ender-úat
evlerdir ve úrú yedi ÀsiyÀb- daúîúler vÀr kim her biri şeb [u] rÿz çarò-i felek gibi deverÀn etmededir ve bÿ şehir gerçi böyle dere içre vÀúiè olmuşdur ÀmmÀ Àb [u] hevÀs rÿó-
efzÀ ve sevÀóildir ve maóbÿb ü maóbÿbesi çoúdur ÀmmÀ kÀn- ãuleóÀ olmaàile merd [ü] zenÀn mü’eddeb ve mü’eddebelerdir zîrÀ niçe kibÀr- evliyÀnñ naôar taèalluú etmiş bir
dÀr- fuøalÀdr ve óÀlÀ ùÀlib-i èilmi ve ãÀóib-i hilmi
610
çoú eèizze-i kirÀmdan kimesneler vÀrdr ve memdÿóÀtndan yedi elvÀn kirÀz olÿr cümleden laùîf ve ÀbdÀr dÀnedÀr
óoşgüvÀr ve laèlgÿn nif kirÀz derler bir gülnÀr vÀr kim her dÀnesi keklik beyøas úadar vÀrdr gÀyet ter oldÿàundan Àdemiñ damÀànda maóv olÿp cirminden nişÀn úÀlmÀz incîri
ve nÀr ve engÿrü ve limonu ve turÿncu ve úÀr ve servi ve çnÀr meşhÿrdur ve tire ipligi taèbîr etdikleri beyÀø iplik ve
611
bÿ şehre maóãÿãdur àayri diyÀrlarda olmÀú iótimÀli
yoúdur cemîèi dÀr [u] diyÀrlara bÿndan tüccÀrlar niçe biñ yük iplik götürürler àÿyÀ óarîr-i òÀm- laòîcÀndr cümle bÀy u gedÀsnñ kÀr [u] kisbleri bÿ iplikdir
609
Hac Beşir Ağa ve Yldz nüshalarnda “ve” kelimesi yoktur.
610
“Hac Beşir Ağa, “óukmî.”
611
Hac Beşir Ağa ve Yldz nüshalarnda “ve” kelimesi yoktur.
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...180
Powered by FlippingBook