Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 141

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
127
[P 44a-2]
“Büniyet hÀze’t-türbetü li’l-emîr el-kebîri’l-èÀlem el-mücÀhid el-murÀbù ebu’l-óayrÀt es-sulùÀni’l-àuzÀt mübÀrizü’d-devlet ve’d-dîn meóemmed şÀh bin Àydn
nevverallÀhu merúadehu Àmîn sene erbaèa ve åelÀåîn ve tisèi mie.”
608
Bu şkl aile mezarlğ içerisinde Mehmed Şah ve iki biraderi Ömer Şah ve İsa Gazi huzur içinde yatmaktadrlar. Bu caminin kblesinin önündeki anayolun üzerindeki
Sultan Hanm Gülüm’ün medresesi ad geçen hanmn hayratdr. Kendileri de bu medresenin içerisinde gömülüdürler. Görülmesi gereken, ulemalarn kaynağ olan bir salihler
medresesidir. Birgili Mehmed Efendi burada ilim tahsil edip, hala onun hücresinde onun bereketi ile ders okutulur. Medresenin sahibi olan Aydn Bey neslinden Hanm Gülüm
hâfze, müfessire ve muhaddise olan ilim irfan sahibi bir hanmdr. Kale içerisinde yukarda anlatlan Kurşunlu Cami’den başka kurşunlu cami yoktur. Han, hamam ve çarş,
pazar dahi yoktur. Tamam aşağ şehirdedir. Şehirdeki bütün evlerin üzeri kiremitle örtülü olup iki bin alt yüz bakml evin her biri bağl bahçeli, akarsulu, süslü evlerdir. Ta-
mamnn yönü kble tarafndadr. Tire’den gelişte Birgi şehri asla görünmez. Zira bağlar bahçeler, gül bahçeleri ve ağaçlklar içerisine gizlenmiş süslü bir şehirdir. Ama
Bozdağ’a biraz çktğnzda bu şehir Aspuzu bağlar içerisinde görülür. Gayet şirin bir eski yerleşim yeridir. Ve büyük kâmil insanlarndan nice büyük âlim ve nice salih kişiler
gömülüdürler. Varoşun imaretlerinden Derviş Ağa Camisi’nin kargir inşa edilmiş kubbesi güzeldir, yeni inşa edilmiş kurşunlu cami ve ibadethanesi hoştur. Ancak çarş içerisin-
de olmasndan ötürü haremi yoktur. Lakin dş sofalar alt sütun üzerine oturtulmuş beş büyük kubbeden oluşmaktadr. Ve uzun bir minaresi vardr. Kble kaps üzerinde man-
zum tarih şöyle düşülmüştür:
“Bu maèbedi tÀ óaşre dek
Ger óayr u şer aèmÀlinÀ
Maúbÿl-i dergÀh Àmeden
ÙÀú- bülend-i rÿşenÀ
èÁúl odur
608
Bu türbe âlemin büyüğü, mücahid, ibadet klan, hayr sahibi, Gazilerin Sultan, devletin ve dinin koruyucusu, Emir Aydnoğlu Mehmed Şah için yaptrlmştr. Allah onun kabrini nur-
landrsn. Amin. Sene 934 (1527-1528).
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...180
Powered by FlippingBook