Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 140

126
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 44a-2] büniyet hÀze’t-türbetü li’l-emîr el-kebîri’l-èÀlem el-mücÀhid el-murÀbù ebu’l-óayrÀt es-sulùÀni’l-àuzÀt mübÀrizü’d-devlet ve’d-dîn meóemmed şÀh bin Àydn
nevverallÀhu merúadehu Àmîn sene erbaèa ve åelÀåîn ve tisèi mie ve bÿ merúad-i mehbt- münevverin içinde meóemmed şÀh ve birÀdereyni èumer şÀh ve èisÀ àÀzî Àsÿdelerdir
ve bÿ cÀmièin úblesi öñünde şÀhrÀh Àşr medrese-i sulùÀn òÀnm gülüm óayrÀtdr kendüleri daòi sÀóa-i medresede medfÿnlardr vÀcibü’s-seyr kÀn- èulemÀ bir medrese-i
ãuleóÀdr birgili meóemmed efendi bÿnda taóãîl-i èulÿm idüp óÀlÀ hücresinde teberrüken ders tilÀvet olunÿr ve òÀnm gülüm ki ãÀóib-i medresedir óÀfôe ve müfessire ve
muóaddiåe ve rÀbièa-i èadeviyye-miåÀl nesl-i Àydn bÀyîdir bÿ taórîr olÿnan imÀretlerden àayri úurşÿmlu cÀmiè bÿ úalèa içre yoúdur ve òÀn u óammÀm ve çÀrşÿ-y bÀzÀr daòi
yoúdur cümle aşaà şehirdedir Ànñ daòi cümle evleri kiremit ile mestÿr iki biñ Àlt yüz beyt-i maèmÿrlardr kim herbiri vÀsiè bÀà u bÀàçeli ve Àb- revÀnl müzeyyen evlerdir
kim yüzleri cümle úble cÀnibine nÀzr evlerdir ve tireden bÿ şehire girerken şehr-i birgi ÀãlÀ görünmez zîrÀ bÀà òyÀbÀn- gülistÀn ve draòtistÀn içre pinhÀn olmuş bir şehr-i
müzeyyendir ÀmmÀ bozdÀàñ nãfna èurÿc etdükde bÿ şehir bÀà- Àãpÿz içinde görünür àÀyet şîrîn şehr-i taót- úadîmdir ve kibÀr- kümmelînden niçe biñ èulemÀ-y èiôÀm ve
ãuleóÀ-y kirÀm medfÿnlardr ve bÿ vÀroşuñ imÀretlerinden dervîş ÀàÀ cÀmièi kÀrgîr binÀ bir
605
úubbe-i raènÀ
606
úurşÿmlu cÀmiè-i nev-binÀ ve èibÀdetòÀne-i zîbÀdr ÀmmÀ çÀrşÿ
içre olmaú ile óaremi yoúdur lÀkin ùaşra ãoffalar Àlt èamÿd- münteóÀ üzre beş úubbe-i èÀlîdir ve bir minÀre-i serÀmedi vÀrdr ve úble úapÿs üzre bÿ manøÿm tÀrîò taórîr
olunmuşdur bu maèbedi tÀ óaşre dek
ger
607
óayr u şer aèmÀlinÀ
maúbÿl-i dergÀh Àmeden
ùÀú- bülend-i rÿşenÀ
èÀúl odur
605
Hac Beşir Ağa nüshasnda “bir” ibaresi yer almamştr.
606
Yldz, “úubbe-i raènÀdr.”
607
Hac Beşir Ağa, “gerek.”
1...,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,...180
Powered by FlippingBook