Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 14

XII
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
kullanlan, ancak günümüzde yaygn olarak bilinmeyen terimler ve baz ifadeler de dipnotlarla açklanmştr. Ayrca metinde yer alan hicrî tarihlerin miladî
karşlklar ve kullanlan ölçü birimlerinin de güncel karşlklar verilmiştir. Son olarak metnin genelinde kullanlan ince “ é ” harfleri “ i ” harfi şeklinde
belirtilmiştir.
Çalşmada transkripsiyonlu ve sadeleştirilmiş metinler karşlkl sayfalarda verilmiş ve orijinal metnin varak numaras [ ] içinde gösterilmiştir.
Transkripsiyonlu ve sadeleştirilmiş metnin daha kolay okunmasn sağlamak amacyla yaz karakterleri büyütülmüş, bu nedenle sayfa yapsna sğmayan
metinler ikiye bölünerek [21a-1] ve [21a-2] örneğinde olduğu gibi varak ve sayfa numarasndan sonra “1 ve 2” şeklinde numaralarla gösterilmiştir.
Transkripsiyon ve Türkiye Türkçesine aktarma çalşmalarnn her aşamasnda titiz çalşmalaryla metnin yazm ve sadeleştirilmesine katk sağlayan
Hamidreza Sahrabiabad’a ve Dr. Özer Küpeli’ye teşekkür ederiz. Ayrca gerek alan araştrmas, gerekse metnin transkripsiyonu ve sadeleştirilmesi sürecinde
bir atölye çalşmas şeklinde yürüttüğümüz mesaiye ciddi katk sağlayan isimlerini zikredemediğimiz bütün çalşma arkadaşlarmz ve öğrencilerimize de
teşekkür ederiz.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...180
Powered by FlippingBook