Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 137

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
123
[P 43b-2] BAYINDIR KASABASI’NIN ÖZELLİKLERİ:
Orhan Gazi, Bayndr boyunu bu bölgeye iskân ettirdiği için bu bölgeye Bayndr ismi verilmiştir. Tire hududunda seksen akçelik kazadr ve nahiyesi on sekiz köydür.
Kasaba, Bayndr dağnn eteklerinde kurulmuş, bağl bahçeli, iki yüz haneli, bir cami, üç zaviye, bir mektep, bir hamam, bir han ve yedi dükkân olan şirin bir kasabacktr.
Toprağ, paşa hassdr. Hâkimi ise voyvodadr. Burada büyük bir ziyafet çekip, diş kiras
592
olarak elli altn ve on yoldaş müsellimden alarak, yine ova içerisinden Menderes
nehrini sağ tarafmza alarak Birgi dağlarnn eteklerinden doğuya doğru iki saat yol gittikten sonra Birgi’ye ulaştk.
ESKİ BİRGİ KALESİ’NİN ÖZELLİKLERİ:
“Bir iki”den galat “Birki” derler. Cemşid neslinden Sireye naml bir melikenin yaptrdğ bina olup, onun kşlağ idi. Yaylağ ise hala bu Birgi şehrinin kuzey tarafndaki
“Bozdağ” ismi ile bilinen meşhur yüksek dağdr. Bu büyük şehir Bozdağ’n eteklerinde, kble tarafnda, derelik ve tepelik bir yere kurulmuş olan Birgi’dir, iki değildir. Daha
sonra (…) tarihinde Selçuklu emirlerinden Aydn Bay oğlu Mehmed Şah naml emirin fethidir. Daha sonra (…) tarihinde emirlerden Timurtaş Paşa ve İshak Paşa’nn vastas ile
Orhan Gazi’nin eline geçmiştir. Bu şehir hala Aydn sancağnda paşa hassdr. Ve üç yüz payelik şerif kazadr.
593
Nahiyesi (…) köydür. Kethudâyeri ve serdar vardr. Ama
müftüsü ve nakibi yoktur, ancak ayan ve eşraf gayet çoktur. İç il olmas sebebiyle kalesinde dizdar ve
592
Eskiden, Ramazanlarda iftara gidilen yerlerde misafirlere hediye makamnda verilen para hakknda kullanlan bir tabir.
593
Rütbe karşlğ kullanlan bir tabirdir. Özellikle ilmiye rütbeleri hakknda kullanlr. Mekke payesi, İstanbul payesi gibi. Buradaki şerif kelimesi Birgi’nin Mekke payesinde oldu-
ğunu göstermektedir.
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...180
Powered by FlippingBook