Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 135

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
121
[P 43b-1] olduğu düşünülen tarikat silsilesinin önde gelenlerinden, duas makbul olan kimseler vardr.
TİRE ŞEHRİNDE HUZUR BULAN EVLİYA ZİYARETLERİNİ BEYAN EDER:
Daha önce sözü edilen Arab Pnar Şeyhi İbrahim Efendi’nin dedesi ufuklarn kutbu mutlak Şeyh İbrahim Efendi tekkesinde gömülmüştür. Ve namazgâh yaknnda Haz-
reti Molla İbn Melek’in nurlu mezar ve Ferişteoğlu medresesi vardr. Mübarek ismi Abdüllatîf'dir. Sözlük ilminde anlamlar denizidir. Ve yüzlerce cilt itibarl kitap telifleri
vardr. Ulu Şeyh Uzun Şemseddin Ahmed; Usul ilminde “kitâb- Menâr” hadîs ilminde “Şerh-i Meşârk” ve fkh ilminde “Mecma‘ü’l-bahreyn” onun eserleridir. Allah’n rah-
metine kavuşmuş olup, pencereli bir türbede gömülüdür. İkinci Selim, Tire’de sancakbeyi iken onun vaiz ve danşman idi. Molla Çelebi zaviyesinde ölmüş olup, Tire’de gömü-
lüdür. Şeyh Abdülvahhâb Efendi; Tirelidir. Ve Merkez Efendi’nin halifelerindendir. Yine kendi tekkesinde defnolunmuştur. Bu topraklar üzerinde Hüsâm Dede ve Şeyh
Şücâ‘eddîn; İbn Melek ile bu iki sultan, üzeri kubbesiz bir pencereli duvarn iç tarafnda, anayol üzerindeki medrese dairesinde gömülüdür. Bu sultanlarn duvarna bitişik med-
rese hareminin köşesinde Aydnoğullarndan İsa Çelebi, Selim Çelebi ve Hzr Şah Çelebi naml şehzadeler, İbn Melek hazretlerinin öğrencilerinden olduklarndan, onun yak-
nndaki bir büyük kubbe içinde defnedilmişleridir. Ve bunlara yakn Hazreti İsâguci’nin kabri ulemâ-y (…)(…). Bunlarn da nice itibarl telif eserleri vardr. Hatta mantk
ilminde “Metn-i İsâguci” kitab onlarndr. Acem âlimlerindendir. Ve Îsâ Mehmed Iyşî; Tirelidir. Tire’de İbn-i Melek medresesinin müderrisi iken ders vermiş olup, medresenin
kenarnda defnedilmiştir. Saysz faziletleri ile dönemin meşhur bir kişisiydi. Eserlerinin says ve faziletlerinin snr yoktur. Sanki Hümâ kuşu gibi uçan İbn Melek İyşî Efen-
di’dir. Nûşî Çelebiler de yakn zamann önemli eserleri olan çelebilerindendirler. Bunlara yakn Şeyh Alâeddîn Seyyid Şerîf namyla bilinen dünya çapnda değer biçilemeyen
ilim deryas âlimlerden daha nice ciltli, kabul edilmiş, çok değerli ve her bilim dalnda sevilen eserleri vardr. Ulemâ-y Hasbî üzere sorun çözen bir eseri vardr. Ve (…)(…)(…)
onundur. Ulema arasnda methedilen kitaplardr. (…) tarihinde ölmüş olup, Tire şehri içersindeki mezarlkta gömülmüştür. Ama makamlar cennetin en yüksek katdr. Srr
kutlu olsun. Yaknnda Kurd Baba, Balm Baba Sultan, Babadağ’nda Veli Baba, Hacköyü’nde Ali Baba ve Molla Arab Hazretleri dahi bütün fen bilimlerini okumuş, tefsircile-
rin, hadisçilerin ve yazarlarn ulu sultandr. Öyle ki ilm-i ledünde dahi anlamlar denizinin eşi benzeri olmayan dalgcdr. Ve Kara Kad Hazretleri; Kara Kad Hazretleri de
kutupluk mertebesine ayak basmş, iki ilme de sahip olma mertebesine erişmiş bir yazar, şerefli ve zengin cömertlerden, nimet sahibi eli açk, ilm-i kâf’ta olgun seviyede, hayr
sahibi kimse imiş. Öyle ki camileri ve hayr eserleri anlatlmştr. Muharrem Efendi’nin dil biliminde “Kitâb- Câmî” üzerine zor bir kitab vardr. Altuncu Abdî Efendi’nin aruz
ilminde ve diğer ilimlerde itibarl telif eserleri vardr. Tire eski ve büyük bir şehir olduğu için nice yazar ve kerametleri görülmüş büyük kâmillerden ulu sultanlar vardr. Ama
bizim ziyaret ettiklerimiz bunlardr ve’s-selâm. Bu şehri tamamen seyir ve temaşa ve hakkn vererek ziyaret edip, hayatta olan salihlerden Şeyh Recep Efendi, Hatip Ali Efendi,
Arab Pnar Şeyhi İbrahim Efendi ve Sabri Efendi ile vedalaşp hayr dualarndan faydalandk. Vilayetin ileri gelenlerinden ve dostlardan Nakîbüleşrâf Bekir Ağa ve kardeşi
Hac Hamza Ağa, Nedim Çelebi, Yahya Ağa, Bedastenli Mehmed Ağa ve Arab Salih Efendi’nin evi insanlar tarafndan taşlanmş, mallar yağmalanmş ve kendisi de firar et-
miştir. Yeşil İmaret imam Çelebi Efendi, Serdâr Solak Laz Çavuş ile Melek Ahmed Paşal kap yoldaşmz Hüseyin Ağa ve nice ahbap ve dost ile vedalaşp Müsellim Ağa ile
ziyafete gittik. Tire şehrinden çkp kuzeye doğru, ova içerisinden giderken Menderes nehrini atlarla geçip, iki saat sonra Bayndr Kasabasna ulaştk.
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...180
Powered by FlippingBook