Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 134

120
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 43b-1] sülÿk pîşvÀ-y ùarîú müstecÀbü’d-daève kimesneler vÀrdr tire şehrinde Àãÿde olÀn ziyÀretgÀh- evliyÀullÀhlar beyÀn ider evvelÀ merúÿm èarab bñar şeyhi ibrÀhim
efendinin ceddi úutb- ÀfÀú èale’l-ùlÀú eş-şeyh ibrÀhîm efendi yine tekyesinde medfÿndur ve namÀzgÀh úurbunda merúad-i pür-envÀr- óaøret-i monlÀ ibn melek ve yaènî
ferişteoğlu ism-i şerîfi èabdüllaùîf
583
èilm-i lüàatde baór-i meèÀnîdir
ve niçe yüz mücellid kütüb-i mu’tebere te’lîfÀtlar vÀrdr
584
eş-şeyòü’l-óalîl
585
şemseddîn aómed et-ùavîl
586
èilm-i usÿlde kitÀb- menÀr ve èilm-i óadîåde şeró-i meşÀrú ve èilm-i fúhda mecmaèü’l-baóreyn Ànlarñdr
587
selîm òÀn- åÀnî tirede óÀkim iken vÀèô u nÀãó idi monlÀ
çelebi zÀviyesinde meróÿm olÿp yine tirede medfÿndur úuddise srruhu eş-şeyò èabdülvahhÀb efendi tirevîdir ve merkez efendi òalîfelerindendir yine kendü tekyelerinde
medfÿndur sene (---) tÀrîòinde civÀr- raómete vÀsl olÿp medresesinde bir revzenli úabirde medfÿndur ve yine bÿ ÀsitÀne içinde óüsÀm dede
ve eş-şeyò şücÀ‘eddîn ibn melek ile
bÿ iki sulùÀn üstleri úubbesiz bir pençereniñ iç yüzünde ùarîú- èÀm üzre medrese dÀ’iresinde medfÿndur ve bÿ sulùÀnlarñ dîvÀrna muttaãl yine medrese óaremi köşesinde Àydn
bÀy oàullarndan èisÀ çelebi ve selîm çelebi ve òør şÀh çelebi nÀm şehzÀdeler ibn melek óaøretleriniñ telÀmîõlerinden olmÀú ile civÀrnda bir úubbe-i èÀlî içinde medfÿnlar
588
ve
bÿnlara úarîb úabr-i óaøret-i isÀàÿci èulemÀ-y (---) bunlarñ daòi niçe biñ te’lîfÀt- muètebereleri vÀrdr óattÀ èilm-i manùúda metn-i isÀàÿci kitÀb anlarñdr èulemÀ-y èacemdir
ve èisÀ meóemmed èyşîdir ve şehr-i tirevîdir tirede ibn melek müderrisi iken ders devri encÀm olÿp yine medrese cenbinde medfÿndur faøÀ’il-i bî-girÀn ile meşhÿr- devrÀn idi
te’lîfÀtna nihÀyet ve faøÀ’iline óadd ü àÀyet yoúdur gÿyÀ hümÀ-pervÀz ibn melek èyşî efendidir ve nÿşî çelebiler daòi úarîbü’l-èahd muãannif ve mü’ellif çelebiler idi ve
bunlara úarîb eş-şeyò èalÀeddîn seyyid şerîf nÀmyla maèrÿf cihÀn-ÀrÀ ve bî-bedel èulemÀ-y mütebaóóirînden niçe biñ mücelled maúbÿl [u] meràÿb ve her fünÿnda maóbÿb
te’lîfÀtlar vÀrdr èulemÀ-y óasbî
589
üzre bir müşkil-küşÀ te’lîfi vÀrdr ve kitÀb- (---) Ànñdr beyne’l-èulemÀ memdÿó kitÀblardr sene (---) tÀrîòinde meróÿm olÿp bÿ tire
şehrinde zemîn içre ÀşiyÀn etmişdir ÀmmÀ maúÀmlar evc-i èlliyyîndir úuddise rÿóuhu ve úurbunda úurd bÀbÀ
590
bÀlm bÀbÀ sulùÀn ve bÀbÀdÀànda velî bÀbÀ ve óacköyünde èalî
bÀbÀ ve monlÀ èarab óaøretleri daòi tekmîl-i fünÿn etmiş müfessirîn [ü] muóaddiåîn ve muãannifînden ÿlÿ sulùÀndr kim èilm-i ledünde daòi bî-bedel àavvÀã- baór-i maèÀnîdir
ve úara úaê óaøretleri daòi úuùbiyyete úadem baãmş devlet-i dÀreyne nÀ’il olmuş muãannif ve mü’ellif aèizze-i kirÀmdan mÀldÀr ve münèim èaùÀ-baòş èilm-i kÀfda kÀmil-ayÀr
ãÀóibü’l-óayrÀt kimesne imiş kim cevÀmiè ve óayrÀtlar mevãÿfdur ve muóarrem efendi èilm-i naòivde kitÀb- cÀmî üzre müşkil te’lîfi vÀrdr ve Àltÿncu èabdî efendi èilm-i
èarÿøda ve sÀ’ir fünÿnlarda muèteber te’lîfÀtlar vÀrdr ve bÿ tire úadîm şehr-i èaôîm olmaàile niçe biñ muãannif ve mü’ellif ve keşf [ü] kerÀmÀtlar zÀhir ü bÀhir olmuş kibÀr-
kümmelînden ÿlÿ sulùÀnlar vÀrdr ÀmmÀ ziyÀret etdigimiz èaôîøler bÿnlardr ve’s-selÀm ve bÿ şehri tamÀm seyr [ü] [temÀ]şÀ ve ziyÀret-i hümÀm idüp óayÀtda olÀn ãuleóÀlardan
şeyò receb efendi ve óaùîb èalî efendi ve èarab bñÀr şeyòi ibrÀhîm efendi ve ãÀbirî efendi bÿnlar ile vedÀèlaşÿp duèÀ-i óayrlar ile behremend olduú ve aèyÀn- vilÀyetden ve
erbÀb- yÀrÀndan naúîbüleşrÀf bekir ÀàÀ ve birÀderi el-óÀc óamza ÀàÀ ve nedîm çelebi ve yaóyÀ ÀàÀ ve bedÀstenli meóemmed ÀàÀ ve èarab ãÀlió efendi òÀnesi àulÿy-i èÀm ile
sengsÀr olÿp mÀl ü menÀli àÀret olÿp kendi firÀr etmişdi ve yeşil èimÀret imÀm çelebi efendi ve serdÀr çolÀú lÀz çÀvuş ile ve melek Àómed pÀşÀl úapÿ yoldÀşmz óüseyin ÀàÀ
ile ve niçe ÀóibbÀ ve dostÀn ile vedÀèlaşÿp müsellim ÀàÀ ile øiyÀfete revÀne olduú tire şehrinden çúÿp şimÀle ol ãaórÀ içre giderken nehr-i menderesi Àtlar ile èubÿr idüp iki
sÀèatde
583
Hac Beşir Ağa, “abdüllaùîfdir”
584
Bu ksm Yldz nüshasnda bulunmamaktadr.
585
Hac Beşir Ağa, “celîl.”
586
Bu ksm ise Yap Kredi Yaynlar nüshasnda olmayp Pertev Paşa ve Hac Beşir nüshasnda bulunmaktadr.
587
Yldz nüshasnda, belirtilen ksm “
eş-şeyòü’l-óalîl şemseddîn aómed et-ùavîl”
başlğndan önce gelmektedir.
588
Yldz, “medfÿnlardr.”
589
Yldz nüshasnda bu kelime yerine (---) verilmiş, Hac Beşir Ağa nüshasnda ise “óasenî” şeklinde yazlmştr.
590
Yldz nüshasnda “ve” ibaresi eklenmiştir.
1...,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,...180
Powered by FlippingBook