Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 133

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
119
[P 43a-2]
“Şenîden key bÿved mÀnend-i dîde.”
576
Msras uyarnca, gözle görmeyince bilinmeyecek bir cennettir. Çok sayda kurşunlu sultan camileri, medrese, han, hamam, mescit, mektep, tekke, imaret, çeşmeler ile
süslenmiş bülbüllerin gezdiği gül ve lale bahçeleri ile bezenmiş iki bin kiremit örtülü büyük saraylar ve vali konaklar ile düzenlenmiş şirin bir kasabadr. Cuma günü ve gecesi
olduğunda bu semte şehrin bütün kadnlar bölük bölük bu taraftaki mezarlğa gelip bu sessizlik vadisinde sessizce yatanlar ziyaret ederler. Ve baz zampara tipler:
“Leúad òaleúne’l-insÀne fî Àósen-i taúvîm.”
577
ayeti uyarnca peçe altndan güzel suretleri seyredip, ziyaret ederler. Ve Tire şehrinin bütün mezarlğ bu taraftadr. Ve Nakîbüleşrâf
578
Seyyid Bekir Ağa bu kasaba da sakindir.
Büyük bir hanedan sahibidir. Öyle ki tarif etmeğe kalem yetersiz kalr. Şuradan anlaşlr ki yaz, kş, sabah, akşam defalarca Halil İbrahim sofras kurulup Allah’n nimetleri
yenilip, günlük ikişer yüz sahan mis kokulu, doyurucu yemekler halka, âlimlere ve herkese bolca ikram edilir. Ve her gece saz ve söz ile birleştirici Pisagor fasllar olup, soh-
betten sonra misafirlere yetmiş seksen adet ipek kumaştan döşekler döşenir. Ay ve yl bu tertip üzere bir Hâtem-i Tay ve Reyli Ca‘fer-i Bermekî
579
gibi, mübarek bir zat olup
halim, yumuşak huylu, sabrl ve saygn bir kişidir. Âlem diğer düşmanlardan habersiz olunca kendi hücresine çekilip sabah namazna kadar zikir ve ibadet ile meşgul olan mü-
barek bir insandr. Bazlar kâf ilmine göre kâmil insan olduğunu söyler. Yine bazlar sâhib-i vefkdir
580
derler, bazlar da bir fakir onun nefesi ile zengin olmuş, onun için fakir-
ler ile dostluk eder derler. Sözün özü karşlksz bir misafirperver ve kendi zaviyesinde oturan bir çelebidir. Biraderi Hac Seyyid Hamza Çelebi de hoş mizaçl bir kişidir. Bu
şehre büyük evliyalarn iksirli bakşlar düştüğünden bu şehrin bütün kadnlar “Râbi‘a-i Adeviyye”
581
gibi, örtülü hatunlar vardr. Allah’n erkek kullar arasnda daha nice
ümmetin daha nice dürüst, köşesine çekilmiş, halktan uzak, kendi köşesinde Davud orucu
582
tutarak gündüz oruçlu, gece namaz klan, tefsir ve hadis ilmine sahip olup keramet
sahibi
576
İşitmek nasl görmek gibi olur?
577
Kur’ân
,
Tîn 4; "Biz insan en güzel biçimde yarattk"
578
Peygamber soyundan olanlarn işlerine bakmak üzere kendi aralarndan seçtikleri görevli.
579
Doğu kültüründe cömertliğin sembolü olan bir kişi.
580
Muska ve tlsm işinden anlayan kişi.
581
İslam tarihinde evliyalar arasnda bahsedilen bir hatun kişidir.
582
Bir gün oruç tutup, bir gün iftar etme.
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...180
Powered by FlippingBook