Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 131

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
117
[P 43a-1] mesire yeri namazgâh mesire yeridir. Sözün özü bu şehrin ileri gelenlerinin anlattğna göre “sorgusuz-sualsiz gelen giden herkese açk üç yüz altmş adet Babil’in
asma bahçeleri gibi dinlenme yerlerimiz (mesire) vardr” diye böbürlenirlerdi. Bunlar boş laf değildir, gerçekten de vardr. Amma her birini methetmekte dil yetersiz kalr, ka-
lemler yetmez idi. Biz de ancak bu kadarn yazabildik.
Bu şehir içerisinde yetmiş adet tekke vardr. En büyük dergâh şehrin kble tarafndaki dağlarn içinde bulunan Arappnar Tekkesi’dir. Şehre ve sahraya bakan cennet
bahçesi gibi güzel bir yerleşkedir. Şeyhi İbrahim Efendi hazretleridir ki, sohbetleriyle şereflenip, ellerini öpüp, hayr dualarn aldk. Bir gece misafir olup, tevhid ve zikirler
eyleyip, sabaha kadar can sohbetleri eyledik. Ulu yerleşkedir. Gelene ve gidene nimeti çoktur. Vakflar gayet boldur. Hatta tekkenin ensesinde bulunan dağlarda bulunan bağlar
tamamen bu tekkeye aittir. Fakirlerin eli ile hâsl olmuştur. Krk çeşit âbdâr
572
üzümü yetişirdi. Ve hala tekkede iki yüzden fazla fakir barnmaktadr. Keykâvus’un mutfağndan
çekinmeden yiyip “yâ Rezzâk ve yâ Mün‘im!” diyerek Allah’n isimlerinden ikisini anarlard. Ve diğer köy ve kasabalarda da yirmi binden fazla müridi vardr. Bursa’da gömülü
ufuklarn kutbu Hazret-i Üftâde Efendi’nin halifelerindendir. Yani Halvetî tarikatndr. Bu Şeyh İbrahim dahi o tarikattandr. Bu tekke yaknnda bir cami ve yetmiş, seksen adet
ailenin oturduğu fakirlerin evleri, bağ ve gülistanlar içerisinde bülbüllerin ötüp feryat ettiği ve onlarn figanndan âşklarn perişan olduğu ibretlik bir mekândr. Daha nice tek-
keler vardr, ama biz bu kadarn anlatmakla yetindik.
KARA KADI KASABASI’NIN ÖZELLİKLERİ:
Şehrin doğusunda yine şehre bitişik olan, camili, çeşitli hanlarn hamamlarn, imaretlerin, mescitlerin, medreselerin, çarş, pazarlarn, binden fazla büyük dükkânn oldu-
ğu cennet gibi bağl bahçeli, akan sular bol, üç bin adet kiremitli ve bakml evlerden oluşan bir yerdir. Bütün Tire şehri halknn öğleden sonraki dinlenme yeri bu Kara Kad
semtidir. Yakn olmas sebebiyle her gün bütün sefa ehli, irfan ehli vefal insanlar ve zarif insanlar bölük bölük buraya gelip, Kad bağlarnda cilveler ederek tazelik kazanr,
kafalar scak, sineler yumuşak olup, zamane gereği musiki ilmine uyarak her bir aşk yüksek sesle şarklar söyleyip, ezgiler dizerek Uşşak makamnda âşklara âşk gibi, aşk
şarklarn söyleyip birbirlerine peşpeşe ahenk verirlerdi. Bu kasabann her köşesinde yüzlerce yerde gül bahçeleri ve bostanlar içerisinde Hüseyin Baykara fasllar olur. Bütün
mahallelerinin, çarşlarnn ve pazarlarnn içerisinde çimenlikler üzerinde güzel çnarlar ve salkm söğütler gölgesinde, bütün dost ve kardeşler zevk ve sefa ederler. Böylesine
huzur veren güzel bir kasabadr.
Oradan büyük şehrin bat tarafnda yine şehre bitişik Yenice Kasabas’nn özellikleri: Buras da Kara Kad Kasabas gibi molla mertebesinde naibliktir. Kendi subaşs
vardr. Buras da tarifi imkânsz, bir cennet gibi, bir meram bağdr. Krm’da Bahçesaray’n Aşlama ve Kaç bağlarna denk, belki de denk olmayan, cennet bahçesi gibi bir
kasabadr.
572
Sulu, taze.
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...180
Powered by FlippingBook