Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 130

116
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 43a-1] teferrücgÀh- namÀzgÀh ve’l-óÀãl bÿ şehriñ aèyÀn [u] eşrÀflar naúli üzre bî-derveze ve bî-minnet Àyende vü revendeye ãalÀ mesîregÀh- bî-minnet üç yüz altmş
iremezÀtü’l-imÀd miåilli teferrücgÀhlarmz vÀrdr deyÿ àarrÀlanrlar ve óaúúÀ ki vÀrdr lÀf ü güzÀf degildir ammÀ her biriniñ medhinde lisÀn úÀãrdr ve úalemler kÀsirdir ancak
bÿ úadar taórîr etdik ve bÿ şehir içre cümle yetmiş ehl-i ùarîú
567
tekyesidir cümlesinden ulu dergÀh şehriñ úblesi cÀnibinde kÿhistÀn içre èarab bñar tekyesi şehre ve ãaórÀya
nÀôr cióÀn-nümÀ bir ÀsitÀne-i raènÀdr şeyhi ibrÀhîm efendi haøretleridir kim şeref-i ãoóbetleri ile müşerref olup dest-bÿslar ile şerefyÀb olÿp duèÀ-i òayrlarn aldú ve bir gece
mihmÀn olÿp tevhîd ü teõkîr-i sulùÀnîler eyleyüp ãabÀóa dek cÀn soóbetleri eyledik ulu ÀsitÀnedir Àyende vü revendeye nièmeti mebzÿldür ve evúÀf àÀyet çoúdur óattÀ tekyenin
ensesindeki daàlarda bÀàlar cümle bu tekyenindir dest-i fuúarÀ
568
ile óÀãl olmuşdur kim úrú gÿne ÀbdÀr üzümü olÿr ve óÀlÀ tekyede iki yüzden mütecÀviz fuúÀrÀlar
ÀmÀdedirler ve matbaó- keykÀvusundan nièmet-i bî-imtinÀnñ tenÀvül idüp yÀ rezzÀú ve yÀ münèim esmÀsna meşàûllerdir ve sÀ’ir úurÀ ve úaãabÀtlarda daòi yigirmi biñden
mütecÀviz mürîd-i ferîdi vardr bursada medfÿn úuùb- ÀfÀú óaøretleri
569
üftÀde efendi òalîfelerindendir kim ùarîú- óalvetîdir bÿ şeyò ibrÀhîm daòi ol ùuruúdandr ve bÿ tekye
úurbunda bir cÀmiè ve yetmiş seksen müte’ehhil fuúarÀ òÀneleri ve bÀà gülistÀnlar ve muràzÀr lÀle-zÀr feryÀd- hezÀr nÀlesinden èuşşÀú bîzÀr oldÿàu bir ÀsitÀne-i èibret-
nümÀdr ve niçe tekyeler daòi vÀrdr ÀmmÀ bÿ úadarla iktifÀ etdik Àndan evãÀf- úaãaba-i úara úaê şehriñ şarúnda yine şehre muttaãl cÀmièli ve müteèaddid òÀnl ve óammÀml
ve imÀret ve mescid medreseli ve çÀrşÿ-y bÀzÀr
570
biñden mütecÀviz ãÿú- sulùÀnl bir bÀà- irem miåÀl bÀà u bÀàçeli ve èuyÿn- enhÀr firÀvÀnl üç biñ kiremitli maèmÿr ve
ÀbÀdÀn òyÀbÀnl evlerdir cümle tire şehri òalúnñ baède’l-èaãr teferrücgÀhlar bÿ úara úaê semtidir ve yaún olmÀú ile her gün cümle yÀrÀn- bÀ-ãafÀ ve erbÀb- maèÀrif-i ehl-i
vefÀ ve zümre-i ôurefÀ gürÿh gürÿh gelüp bÿ úaê bÀàlarnda cilveler iderek kesb-i ùarÀvet idüp kelleler germ ve sîneler nerm olÿp úavl-i edvÀz üzre èilm-i mÿsúare
571
rièÀyet
idüp her èÀşúÀn bülend-ÀvÀz- muóriú ile òoş-elóÀnlú idüp nevÀóÀnlú iderek maúÀm- èuşşÀúda èuşşÀúa èÀşúÀne úavl-i èuşşÀú terennümÀtlarn terennüm idüp birbirlerine
müselsel Àheng olÿrlar ve bÿ úaãabanñ her köşesinde niçe yüz yerde gülistÀn bostÀnlar içre óüseyin bayúarÀ faãllar olÿr ve cümle maóallÀtlar çÀrşÿ-y bÀzÀrlar içre çemenzÀr
ãoffalar üzre çnÀr- raènÀ ve bîd-i sernigÿnlar sÀyesinde cümle yÀrÀn iòvÀn zevú [u] ãafÀ iderler böyle bir cÀy- sürÿr úaãaba-i raènÀdr Àndan şehr-i èaôîmiñ cÀnib-i àarbnda
yine şehre muttaãl evãÀf- úaãaba-i yeñice bÿ daòi úara úaê úaãabas gibi mollÀ óükmünde niyÀbetdir ve bÀşúa ãÿbÀşs vÀrdr hemÀn bÿ daòi taèrîf u tavãîfden müberrÀ bir
heştiyÀn- kerrÿbiyÀn midóatinde èÀciz ü úÀãr bir şîrîn sirem ü irem-miåÀl bÀà- merÀmdr úrmda bÀàçesarÀyñ Àşlama ve úaç bÀàlarna muèÀdil belki daòi bî-muèÀdil óadîúa
ve ravøa-i cinÀnl úaãaba-i bÀà- berîndir beyt
567
Yldz, “ùuruú.”
568
Yldz, “fuúarÀlar.”
569
Yldz, “óaøret-i.”
570
Yldz, “bÀzÀrl.”
571
Yldz ve Hac Beşir Ağa, “mÿsúiyye.”
1...,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,...180
Powered by FlippingBook