Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 128

114
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 42b-2] tire şehriniñ eùrÀfnda olÀn mesîregÀhlar beyÀn ider evvelÀ cümleden süleymÀn òÀnñ naôargÀh ve èÀşúÀnñ teferrücgÀh bÀlbñÀr çerÀgÀh bÀlÀda mevãÿfdur ÀmmÀ
midóatinde zebÀn úÀãr olmaàile evãÀf iòtiãÀr üzre terúîm olÿndu zîrÀ vaãfdan müberrÀ bir gülistÀn- raènÀ zemîndir ve şehriñ fevúinde sÿ ÿçÿrÿmu nÀm maóal daòi vÀcibü’s-
seyr bir mesîregÀh- èibret-nümÀdr kim arÀøî-i maèmÿrede eyle bir temÀşÀgÀh yoúdur bir minÀre-i bÀlÀ úaddi kÿh- bîsütÿnvÀr yÀlçn úayÀlardan nehr-i èaôîm pertÀb idüp
Àşağda óavuø içre dolar bÿ óavuø daói yed-i úudret ile òalú olunmuş bir óavø- èaôîmdir eùrÀfnda èuşşÀúÀn şÀd òandÀn olÿp köşe köşe ãoóbet iderler ÀmmÀ nehr-i óayÀtñ
ãÀèiúasndan åafÀ etmeyenler niçe köşede sÀyedÀr selsebîller vÀrdr Ànda zevú iderler ve bÿ óavø- kebîrin cÀnib-i erbaèasndaki úayalarda gÿnÀ-gÿn sernigÿn draòtlar óÀsl olÿp
tÿbÀ naòli gibi şÀòalar zemîne sÀye ãÀlmşdr ÀãlÀ zemîne güneş te’åîr etmez èaôîm úoyÀòdr cümle erbÀb- ãafÀ Ànda zevú ü åafÀlar iderler gÿyÀ åafÀ ve merve vÀdîleridir ve bir
mesîregÀh daòi bÀdemiyyedir cümle ehl-i òref Ànda teferrüc iderler ve bir mesîregÀh daòi şeyò cÀmièi àÀyet medd-i baãarl ve çnÀr- Àôîmli yerdir ve mesîregÀh- èarab bñÀr
ve
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,...180
Powered by FlippingBook