Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 125

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
111
[P 42a-2]
“Görüp bÿ maúÀm- felek zîneti kemÀl-i şeref birle fevúa’l-èalâ semÀda melekler dedi tÀrîòin binÀ-y selîm òÀn ãÀóib zey - sene
971.”
563
Toplam altmş adet sbyan mektebi vardr. Toplam iki yüz yetmiş adet Kevser sulu çeşmeleri vardr. Kaynağ Balpnar ve Sükker pnarlarndan çkp gelir. Şehir içinde
akp giden çeşmeler Terziler köşesinde, Gazzazhane köşesinde, Bezzazistan köşesinde, Alaca Çeşme, Uzun Çarş başnda, Kutucular Han kaps önünde, Osman Ağa Çeşmesi,
Hüseyin Ağa Çeşmesi, Paşa Hanlar Çeşmesi ve Atpâzâr Çeşmesi. Bunlarn hepsi ikişer veya üçer lüleli paz kalnlğnda akan, berrak, tertemiz ve soğuk hayat kaynaklardr ki
içerek susuzluğunu giderenler can suyu içmiş gibi taze hayat bulurlar idi. Bu çeşmelerin dşnda hayr ve iyilik sahibi merhum Hac Bal’nn çeşmesi vardr. Yüz yirmi adet
çeşmesi vardr. Hepsi temiz içimlik sulardr. Bu çeşmelerin üzerlerinde çeşit çeşit tarihler vardr. Ancak yazmas sknt verir. Ve bu soğuk çeşmelerin başka “mahallelerin için-
de iki bin adet akan seçkin çeşmeler vardr” diye Tire’nin ileri gelenleri övünürler. Bütün evlerde birer akan su ve fskiyeli havuzlar vardr. İçimi güzel ve içimi kötü sularla
doldurulmuşlardr. Zira bu şehir Kestane dağnn eteklerinde olmasndan ötürü bütün sularn evden eve akarak geçmesi kolaydr. Onun için bu şehirde akan su çoktur ve Bursa
şehrine benzerliği vardr. Beş yerde kurşun kubbeli
563
Feleğin bu süslü makamn görüp, şereflerin en üstünü ile gökteki melekler onun tarihini şöyle düşürdü: Her şeyin sahibi olan Selim Han’n binasdr. Sene 971 (1563-1564). [Ki-
tabenin dördüncü satrnda ebced hesab ile tarih düşürülmüştür.]
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...180
Powered by FlippingBook