Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 121

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
107
[P 41b-2] Daha önce zikredilmiş olan kârgir kurşunlu camilerin dşnda bulunan mahalle camilerini beyan eder. Evvela Veys Çelebi Camisi, Hac Sofî Camisi, Sar Ali Camisi,
Şeyh Muslihuddin Camisi, Kara Hayreddin Camisi, Börekçi Camisi, Eşrefzade Camisi, Tabbah Sinan Camisi, Palatozan Camisi, İbrahim Efendi Camisi, Arap Pnar Camisi
yayladadr. Balpnar Camisi, Süleyman Han’n namazgâh gibi bir hayratdr, sakin meralk bir yerdedir. Bu şehir içerisinde Cuma hutbesi okunan donanml camiler bunlardr.
Diğerleri mescid tipindedir. Bütün mescidlerin içinde en üstün olan çarş içindeki kalabalk cemaatli Hoca Mir Mescidi’nin kaps üzerindeki tarihi şöyledir:
“MaúÀm- dil-güşÀ-y cÀy- taósîn
Bibîn gÿyed ber Àlî-y óayrÀt
BenÀ-y óoca-i mîr’est óÀc nedÀde beyît ger ser tÀrîò-i ebyÀt sene (---)”
552
Daha nice kurşunlu imaretli mescidleri vardr. Düzgün inşa edilmiş sanatl minareleri vardr. Toplam krk dört büyük minare vardr. Toplam yetmiş dört adet kurşunlu
büyük binaya sahiptir. Bu Tire şehrinin camileri, mescidleri, mahalleleri, çarş, pazarlar, hanedanlar, diğer imaretleri velhasl her şeyi Manisa şehrinden çoktur ve büyüktür.
Ama Manisa’da eski sultanlarn ikişer minareli büyük camileri ve imaretleri, han ve medreseleri gayet çoktur. Gayet mamur ve bakml büyük şehirdir. Zira Âl-i Osman’n
dârü’l-mülküdür.
553
Bu Tire şehri, Selçuklu hanedannn ve Saruhanl hanedannn eski önemli şehirlerindendir. Başlangçtan darphanesinde akçe kesilip üzerine “
Sultân Ahmed
bin Mehemmed Hân azze nasruhu duribe Sire”
554
diye yazard. Hakîre görmek nasip olmuştur. Saf altn ve saf gümüş paralar tedavüldeydi. Bu Tire şehrinde otuz adet
552
Takdire şayan ferahlk verici bir mekândr. Bak, gör ki en güzel hayr işleri söylemektedir. (----?----) Sene (---).
553
Osmanl'nn şehzâde sancak merkezi bir şehirdir.
554
Mehemmed han oğlu Sultan Ahmed Han zamannda onun yardmyla Sire’de baslmştr.
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...180
Powered by FlippingBook