Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 120

106
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 41b-2] evvelÀ veys çelebi cÀmièi ve óac ãÿfî cÀmièi ve ãÀr èalî cÀmièi ve şeyò muãlióuddîn cÀmièi ve úara óayreddîn cÀmièi ve börekçi cÀmièi ve eşrefzÀde cÀmièi ve
ùabbÀà sinÀn cÀmièive palaùozÀn cÀmièi ve ibrÀhîm efendi cÀmièi ve èarab bñÀr cÀmièi yaylÀdadr ve bÀlbñÀr cÀmièi süleymÀn òÀnñ namÀzgÀh-miåÀl bir óayrÀtdr kim bir
ãafÀgÀh çerÀgÀh yerdedir ve bÿ şehir içre mükellef óutbe-i cumèa úrÀ’at olunÿr cevÀmièÀtlar bunlardr mÀèadÀs mesÀcidlerdir ve cümle mesÀcidlerden eşbehi çÀrşÿ içre
cemÀèat-i keåîreli ve fevúÀnî óÀce-i mîr mescidi úapÿsu üzre tÀrîòi maúÀm- dil-güşÀ-y cÀy- taósîn bibîn gÿyed ber Àlî-y óayrÀt benÀ-y óoca-i mîr’est óÀc nedÀde beyît ger ser
tÀrîò-i ebyÀt sene (---) ve niçe úurşÿmlu imÀretli mesÀcidler vÀrdr ve àÀyet binÀ-y mevzÿn muãannaè minÀreler vÀr cümlesi úrú dörd minÀre-i èÀlîlerdir ve cümle yetmiş dörd
ruãÀãl binÀ-y èaôîmlerdir ve bÿ şehr-i tireniñ cÀmiè ve mesÀcidi ve mahallÀtlar ve çÀrşÿ-y bÀzÀr ve óÀnedÀnlar ve àayri imÀretleri ve’l-óÀãl her şey’i maènisa şehrinden
çoúdur ve büyükdür ÀmmÀ maènisada selÀùîn-i seleflerin ikişer minÀreli cÀmiè-i èaôîmleri ve imÀretleri ve òÀn ve medreseleri àÀyet çoúdur ve àÀyet maèmÿr u ÀbÀdÀn øyyú
şehr-i èaôîmdir zîrÀ Àl-i èoåmÀniyÀnñ dÀrü’l-mülküdür ve bÿ tire şehri daòi Àl-i selçÿúyÀnñ ve Àl-i ãÀróaniyÀnñ taót- úadîmleridir mÀteúaddem êarbòÀnesinde Àúçe meskÿú
olÿp sulùÀn Àómed bin meóemmed òÀn èazze naãruhu êuribe åire
deyÿ sikkesinde taórîr olunÿrdu óaúîre görmek müyesser olmuşdur
nerm-i òÀliã
551
derÀhim rÀyici vÀr idi ve bÿ
tire şehrinde cümle otÿz èaded
551
Hac Beşir Ağa, “ve sîm-i òÀlis.”
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...180
Powered by FlippingBook