Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 118

104
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 41b-1] mevlevîòÀne ùarz üzre dÿrur ve biri biri içinde óÿrde úubbeli àÀyet muãannaè cÀmièdir ve serÀpÀ
ruãÀã- nîlgÿn ile mestÿrdur ve bir yeşil kÀşîden yeşil zümürrüd serv-
miåÀl minÀre-i bÀng- ãalÀòÀnesi vÀr gÀyet èilm-i mÿsîúîde üstÀd- kÀmil dÀvÿdî ãavt- òazînli mü’eõõinanlar vÀr beyt
vaút-i ãabÀó şenîdem èacib ãadÀ - úad ezzene’l-mü’eõõin
óayyeè ale’ã-ãalÀt
547
fî’ã-ãubóu ve’l-ems evúÀt- òamsede ehl-i sünnet ve’l-cemÀèat Ànda cemè olÿp ùÀèat [u] èbÀdÀt iderler zîrÀ bÿ maóalle yine cümle erbÀb- maèÀrifÀn-
mevleviyÀndr bÀ-òuãÿã bÿ cÀmièiñ bir imÀm vÀr kim gÿyÀ imÀm fahr-i rÀzîdir ãàÀr u kibÀr duèÀ-y òayrn Àlrlar ve bÿ cÀmièiñ óareminde Àbdest óavønñ cÀnib-i erbaèasnda
evc-i semÀya ser çekmiş naòl-i nevres-i aòøar-gÿn- èbret-nümÿn serÀmed servler vÀr kim rÀyióa-i müşkünden dimÀà muèaùùar olÿr ve cemÀèat-i keåîreye mÀlik maèbed-i
úadîmdir ve luùfî pÀşÀ cÀmièi taóte’l-úalèa úurbunda cemÀèati firÀvÀn bir cÀmi‘-i müferriódir ve
548
memdÿó minÀre-i mevzÿnu gÿyÀ süleymÀniyye minÀresi gibi muãannaèdr ve
bÿnÿñ daòi òareminde servleri evce münúalib olmuşdur ve taótu’l-úalèa cÀmièi sÿú- sulùÀnîniñ izdiòÀm yerinde olmÀú ile cemÀèati keåîrdir ve serÀpÀ úurşÿmlu kÀrgîr binÀ-y
metîndir ve yaóyÀ beg cÀmièi ve úara óasan beg cÀmièi ve óüseyin çavuşzÀde cÀmièi ve şeyò òalîl cÀmièi ve şeyò naãreddîn cÀmièi ve yoàurdluzÀde cÀmièi bÿ merúÿm cÀmièler
serÀpÀ úurşÿmlu imÀretlerdir ve meóemmed beg
cÀmièi ve monlÀ çelebi cÀmièi ve ãÿretli cÀmiè ve àazzÀzzÀde cÀmièi ve bÀdemiyye cÀmièi ve úaêzÀde cÀmièi úurşÿmludur ve
monlÀ èarab cÀmièi daòi kÀrgîr binÀ ve úubbe-i raènÀlar serÀpÀ úurşÿmludur bÿ taórîr olÿnÀn cevÀmièleriñ binÀlarn tÀrîòleri ile taórîr eylesek iki kürrÀã müsevvedÀt olÿr òudÀ
müyesser idüp müsveddemiz taãîóe geçdikde olmaya illÀ òayr ve bÿ şehriñ şimÀlinde bir namÀzgÀh- èaôîm vÀr kim elli biñ Àdem alr bir ibÀdetgÀh- kebîrdir kim dÀ’irenmÀdÀr
cirmi biñ iki yüz Àdmdr ãalÀt- èydeyn ve duèÀ- istisúÀ içün ünÀs zükÿr bunda èibÀdet iderler içerisinden ùÿlu ve èarã ikişer yüz Àdm şekl-i murabbaè bir
binÀ-y
549
vÀsièdir
serÀpÀ kÀrgîr sengÀbÀddr ve cÀnib-i erbaèasnda dörd úapular vÀrdr onÀr úademe ùÀş nerdübÀnlar ile suèÿd olunÿr úapÿlardr dÀ’iren-mÀdÀr der-i dîvÀrlarnñ úaddi ikişer Àdem
boyu metîn úalèa dîvÀr miåÀldir ve bÿ muãallÀnñ tÀ vasaùnda üstÀd- mermer bir şÀfièî óavø inşÀ etmiş kim fevvÀreleri pertÀb idüp muãallîler tecdîd-i vuzÿè iderler ve sÀóa-i
mesÀóa-i kübrÀnñ içi serÀpÀ tirfil ve yonca ve Àyrú ve àayri nebÀtÀt u giyÀhÀt ile sebzezÀr olÿp gÿyÀ bir yeşil dühÀvî úaùîfe ferş-i bÿúalemÿn olmuşdur kim ãayf şitÀda bu
çemenzÀr u lÀle i‘zÀr kÀn- hezÀr- dÀ’imdir ve gÿnÀ-gÿn draòt- müntehÀlar vÀr kim her biri eflÀke ser çekmiş yüz èaded şecere-i mevzÿnlardr sÀye-i ôll óimÀyelerinde
cemÀèÀat-i deryÀ-miåÀl cümle èibÀdet-i õü’l-celÀl iderler ve bÿ cümle eşcÀrÀt daòi òÀlú- her dü sezÀya èibÀdet-i müstemirre menzilesinde èale’t-tertîb ãÀf ãÀf gulÀm- òalúa-
begÿş gibi el úavşurÿp şeb rÿz tevóîd ü temcîd ve teõkîr ü temhîd ü rabb-i mecîdi lisÀn- óÀl ile òilúatleri üzre èibÀdet òidmetin edÀ etmededirler ve’l-óÀãl bÿ èibÀdetgÀh-
müslimîn tire şehriniñ mecmuèu’z-zühhÀd ve dÀrü’s-sÀcidînidir ve bÀlÀdaki merúÿm olÀn kÀrgîr úurşÿmlu cevÀmièlerden àayri yine tire şehri içre maóalle cÀmièlerin beyÀn ider
547
“Sabah vakti bir acaip bir ses işittim, Müezzin ‘Haydin namaza’ diye seslendi.”
548
Yldz nüshasnda “bir” ibaresi yer almştr.
549
Hac Beşir Ağa nüshasnda bu ksm yoktur.
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...180
Powered by FlippingBook