Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 117

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
103
[P 41a-2] Ulu Cami; eskiden kiremitliymiş daha sonradan Birgili Derviş Ağa tamir edip, beyaz inci gibi parlatmş olup tamamen kurşun ile kaplatmştr. Ama haremi yoktur.
Anayol üzerinde olmas sebebiyle kalabalk yerdedir. Ama dşarda sofalar vardr. Uzun minaresi caminin solunda kurulmuştur minare kapsnn sonunda iki adam boyunda
beyaz ham bir mermer üzerinde tarih düşülmüştür:
“Beniye hÀõe’l-cÀmièu’ş-şerîf sulùÀnu’l-èarÀbî ve’l-èacem KeyúÿbÀd bin Keyòusrev ibn-i Klçarslan - sene sitte ve sittîn ve sebèa mie.”
542
meth olunmuştur. Ama hala bu caminin tamir tarihi kble kaps üzerinde süslü ve celi hat ile şüyle yazlmştr. Manzum tarih:
“èInÀyet erdi çün min èndi bÀrî idüp taèmîrini bir pîr-i fÀnî Àñad dervîşÀàÀ hem-nÀm olÿpdur bilÀd içinde birgi hem mekÀn duèÀs düşdü şeyòiñ Àña tÀrîò Àña
taèmîr ideñ emr-i ilÀhî - sene
1088.”
543
Bu şehirde bundan büyük eski cami yoktur. Uzunluk ve genişliği yüz altmş ayaktr. Bir tane kaps bir tane de kble kaps vardr.
Kara Kad Camisi; eski usul küçük bir camidir ama gayet sanatl yaplmştr ve güzel kubbesi kurşunludur. Bu şehir içinde böyle kâşî çini
544
ile döşenmiş sade sanatla
yaplmş minare yoktur. Usta mühendis tarafndan dş yüzeyi burmal yaplmştr. Cem’in cam kadehi
545
gibi boğum boğum bir güzel minaredir. Ezan vakti geldiğinde müezzin-
ler hoş bir seda ile “hayya ale’s-salâ”y yüksek, davudî ve hazin bir ses ile de “hayya ale’l-felâh”
ezan ile iman ehlini çağrrlar. Hareminde şadrvan içinde fskiyeleri vardr ki
bu sudan içenler hemen hayat bulur. Bunlar öyle fskiyelerdir ki yükseklere çkp oradan yağmur damlas gibi yere rahmet yağar. Hareminin dört tarafnda medrese ve
darülhadis hücreleri
546
vardr. Bu harem tamamen turunç ve limon ağaçlar ile süslenmiştir.
Oradan Yeşil Cami İmareti; başlangçta Mevlevihane imiş. Bulunduğu mahallede cami olmamas sebebiyle camiye çevirmişlerdir. Ancak hala yan sofalar ve mihrap ta-
raf katlar ile
542
Bu şerefli cami Arap ve Acem sultan Klçarslan oğlu Keyhusrev oğlu Keykubad tarafndan yaptrlmştr. Sene 766 (1364-1365).
543
Allah katndan bir yardm geldi. Tamirini bir pir-i fâni yapt. Onun nam Derviş Ağa’dr. Memleket içindeki mekân Birgi’dir. Şeyh’in duas ona şöyle tarih düşürdü: “onu tamîr
eden emr-i ilâhî.” Sene 1088 (1677-1678). [Kitabenin altnc satrnda ebced hesab ile tarih düşürülmüştür.]
544
İran’n Kâşân şehrinde yaplan bir çeşit çini, çini fayans.
545
Şark mitolojisinde şarabn mucidi saylan Cem’in sihirli kadehi.
546
Hadis eğitimi verilen odacklar.
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...180
Powered by FlippingBook